سیاستهایتر­امپبهکامتن­دروهایایرا­نی

Iran Newspaper - - NEWS -

پایـــــــ­ــگاه تحلیلـــــ­ـــی «کلیدهایخاو­رمیانه-sel ‪»cles du moyen orient‬ در مصاحبــه با «تیری کویل» محقق اندیشــکده بینالمللی مطالعات سیاسی پاریس »iris به موضوع کاهش تعهدات برجامی ایران پرداخته اســت. این محقق حوزه ایران درباره چرایی کاهش تعهدات ایران گفته اســت: استراتژی ایرانیان دربــاره توافق هســتهای از زمانــی که امریکا از ایــن توافقنامه خارج شــد تغییر کرد. بهرغم تحمیل تحریمهای اقتصادی توســط واشــنگتن، تهران طی یک ســال همچنان نسبت به تعهــدات خــود ذیل برجــام پایبنــد مانــد و در عین حــال از اروپاییهــ­ا بــه منظــور دورزدن تحریمهــا درخواســت کمک کرد. ایران بدون دریافت پاســخی از ســوی اروپا و باوجود یک بحــران اقتصادی عمیق و هرچند که اوضاع بر وفق مرادش نیست، اما توازن جدیدی از قدرت را ایجاد کرده است. ایران با اتخاذ موضع تهاجمی اخیر دو هدف را پیگیری میکند: اول اینکه، به مقامات امریکایی نشان میدهد که سیاستهایش هزینــهای دارد و دوم اینکه، انفعــال اتحادیه اروپا نمی تواند دائمیباقیب­ماند.

او دربــاره اینکــه آیــا از دســت اروپاییهــ­ا کاری برمیآید، افــزود: ایران یکی از معدود کشــورهایی اســت کــه از ابتدا به توافقنامه هســتهای احتــرام گذاشــت و اروپاییهــ­ا از آن آگاه هســتند. بنابراین آنهــا باید اقدامــات الزم را بــرای مقابله با سیاســت یکجانبه امریکا اتخاذ کنند، چرا که ایران تنها برای شــنیدن ســخنان صبر نمیکند و در انتظــار اقدامات عملی اســت. بخصوص که اروپاییها بویژه آلمان و فرانســه در این زمینه نقشی پایهای و کلیدی را ایفا میکنند. کویل ادامه داد: برخاف گفتمان منفی و تهاجمی امریکا، ایران امروز نسبت به ۰4 سال پیش بسیار کمتر منزوی است و حتی متحدانش تغییــر کردهانــد. امــروز ایــران میتوانــد روی عراق، ســوریه، قطر، پاکستان، هند یا متحد قدیمیاش و تنها کشوری که به خرید نفــت از ایران ادامه داده، یعنی چین حســاب باز کند. ایران امروز اعتبار جهانی کســب کرده است چرا که نشان داد برخاف امریکا، به قوانین بینالملل پایبند است.

ایــن محقــق فرانســوی دربــاره اینکه ایــران تا چــه زمانی فشــارها را تحمل میکند، گفت: ایران کــه دارای ۰۰۱ میلیارد دالر ذخایر اســت، سعی خواهد کرد که شرایط را تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی امریکا حفظ کند. امروز تنها چیزی که میتواند اتفاق بیفتد و باعث تغییر در روند کنونی شــود، این است که ایاالت متحده رسماً لغو تحریمها و بازگشت به توافق هستهای با ایران را اعام کند.

در غیر این صورت از سوی ایرانیان حرکتی وجود نخواهد داشت بویژه که آنها شاهد کاهش شدید صادرات نفتی خود از 3.۲ میلیون بشــکه در روز در ســال 7۱۰۲ به ۰۰4 هزار بشکه در روز در مــاه ژوئــن ۹۱۰۲ بودند. او البتــه پیشبینی کرده که ترامــپ به برجام برنمیگردد. کویل در پاســخ به این ســؤال کــه آیا این دوره خطرناک به ســود رادیکالهــ­ا در ایران تمام خواهد شد، پاسخ داد: بله. رادیکالها در ایران بیش از پیش قدرت خواهند گرفت و این بخشی از استراتژی امریکا است. حسن روحانی، رئیس جمهوری میانهرو در انتخابات ریاست جمهوری براساس این وعده که با مذاکره با امریکا کشورش را از بحران اقتصادی و هســتهای خارج خواهد کرد به قدرت رســید. با این حال، اقتصاد ایران در حال ســقوط است و نرخ تــورم درحال حاضر بیش از ۰4 درصد اســت. ایاالت متحده استراتژی میانهروی ایرانیان را که دیگر از لحاظ سیاسی اثری از آن وجــود نــدارد، زیــر پا گذاشــت. بنابرایــن تندروهایی که همیشه در برابر نیرنگ امریکاییها هشدار میدادند و کسانی که همیشــه با امضای توافق هســتهای مخالفــت میکردند، محبوبیتکسب­کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.