افزایش سه هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاههای کشور

Iran Newspaper - - NEWS -

مصطفی رجبیمشــهد­ی، ســخنگوی صنعت بــرق گفت: برای گذر از پیک تابســتان امسال سه هزار مگاوات برق در نیروگاه جدید به ظرفیت نیروگاههای موجود اضافه شــده اســت. وی افزود: بهدنبال بارندگیهای مناســب سال آبی جاری حدود چهار هزار و 00۵ مگاوات توان تولید نیروگاههای برقابی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. اکنون شرایط بهگونهای اســت که شــبکه برق کشــور در وضعیت نرمال و پایداری کاملی قرار گرفته، صــادرات بــرق بهصورت نرمال در حال انجام اســت و قطعی برق ناشــی از کمبــود تولید وجود ندارد. ســخنگوی صنعت بــرق از تعیین تکلیف قیمت برق مصرفی در ارز رمزها تا 10 روز آینده خبر داد./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.