چرادولتدنب­الخودکفایی­است؟

Iran Newspaper - - NEWS -

چالشهای تنظیم بازار بهگونهای است کــه تأخیــر در واردات محصوالت باعث نارضایتــی مصرفکننــد­گان آن شــده است، از سوی دیگر، دولت با ورود به بازار تاش میکند سازوکارهای عرضه و تقاضا را تنظیم کند. مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیــور و آبزیــان نیــز در گفتوگو بــا «ایــران» از وضعیت مناســب ذخیره نهادههای دامی خبــر داد، اما گفت:«به خاطر تحریمها روند واردات زمانبر شده و گاهی واردات 6 ماه به طول میکشد.» اوهمچنین مشکات تخصیص ارز را دلیل دیگری در طوالنی شــدن روند واردات عنوان کــرد و افزود:«هزینه واردات بعــد از تحریمها حدود 25 درصد افزایش یافته اســت.» در همین حال، عضو دفتر تنظیــم بازار وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص فرآیند واردات و تخصیص ارز میگوید: «عملکرد بانک مرکزی در شرایط تحریم و غیر تحریم متفاوت است و در شرایط تحریم تخصیص منابع ارزی روند دیگری را طی میکند. امــا در حوزه کشــاورزی بانــک مرکزی تمــام همکاریها را انجــام میدهــد تــا خللــی در واردات نباشــد. میــزان ورود کاالهای کشــاورزی در ســال 97 نســبت به سال 69، 14 درصد رشد دارد که میزان واردات این موضوع را تأیید میکنــد.» توزیــع خــوراک دام مشــکل دیگری اســت که تولیدکنندگ­ان نســبت به طوالنی بودن زمان آن گلهمند هستند. رئیس انجمن خوراک دام توصیه میکند: «برای اینکه خوراک دام در زمان کمتری به دست مصرفکننده برسد، توزیع آن نیز به دست بخش خصوصی باشد.» ■ وروددولتبه­معنیتنظیمب­ازار در ایــن خصوص حســنی مقدم عضو دفتــر تنظیم بازار وزارت جهاد کشــاورزی گفــت: «ورود دولــت به موضوع توزیع، به معنای بهبود شرایط توزیع بوده است ، دولت وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر روند را انجام میدهد و فرآینــد قیمتهــا نشــان میدهــد کــه قیمتهــا روند مناســبی دارد اگــر هم مشــکلی باشــد ناشــی از مباحث بیرونــی مانند قیمتهای جهانی اســت.» بــه گفته وی، سیاســت دولت مبنی بر تجارت آزاد با کمترین دخالت است. اما عدم دخالت به معنای رها کردن بازار نیست، بلکــه دولت نظــارت را انجــام میدهد. تاجــر کاال را وارد میکنــد یا خودش کاال را مســتقیماً توزیــع میکند یا کاال از طریق مباشــر توزیع میشــود، این فرآیند سالها بوده است. حســنی مقدم گفت: اما در مورد توزیع کنجاله که قیمت آن از اســفندماه سال گذشته بهطور غیرمتعارف بــاال رفت، دولــت در توزیع آن ورود پیدا کرد و بر اســاس دســتورالع­مل، از آن تاریــخ توزیع با هماهنگی ســازمان جهادکشاورز­یاستانهااس­توکنجالهفق­طبهواحدهای فعال با توجه به میزان ظرفیت تولید آنها داده میشود تا عدالت رعایت شده باشد چون ارز یارانه ای باید به هدف خود برســد. اما باوجود مشکات تحریم، هیچ کمبودی بخصوص در تأمین نهادهها نداشتیم و هماهنگی خوبی بین ما و بانک مرکزی وجود دارد و در تأمین ارز کمترین چالش را داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.