مسکن اقساطی کارمندان به سازمان برنامه ارجاع شد

Iran Newspaper - - NEWS -

عبــاس فرهادیــه، مدیــرکل دفتــر ســرمایهگذ­اری و اقتصــاد مسکن با بیان اینکه طرح مســکن اقساطی کارکنان دولت به رؤیت رئیس جمهوری رسیده و برای بررسی کارشناسی به ســازمان برنامه ارجاع شــده است، گفت: طبق پیشنهاد اولیه 20 تا 0۴ درصد حقوق پرســنل به خرید مســکن اختصاص مییابد. وی اظهار کرد: وزارت راه و شهرســازی، پیرو دستور رئیس جمهوری طرح مسکن اقســاطی کارکنان دولت را تهیه کرد که به رؤیت دکتر روحانی رســید. ایشــان هم طرح را برای بررســی کارشناســی به ســازمان برنامه و بودجه ارجاع داده اســت. وی افزود: بر اساس پیشنهاد اولیه، کارکنان به مدت پنج سال، بخشی از حقــوق خود را پرداخت میکنند. ســپس دو ســال صبــر میکنند تا خانهای که توافق شــده ســاخته شــود. مابقی مبلغ خانه در اقســاط 17 ساله پرداخت میشود که بنا به نوع انتخاب مسکن، مبلغ اقساط بین 20 تا 0۴ درصد حقوق کارکنان خواهد بود./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.