بازسازی 32 نقطه جادهای از 97 نقطه آسیب دیده از سیل

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

Iran Newspaper - - NEWS -

گــروه اقتصــادی / مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای اســتان گلســتان گفــت: بیشــتر آســیبهای جــادهای در ســیل گلســتان مربوط به برش جادهها بــرای هدایت و خارج کــردن آب بود که از 97 نقطــه بــرش خــورده 32 قطعــه بازسازی شده است. مهــدی میقانــی، مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای اســتان گلســتان برآوردهــا از خســارت ســیل بــه راههای استان گلستان را 1000 کیلومتر راه اعام کــرد و گفــت: بهخاطــر زیــرآب مانــدن برخی جادهها آسیبهای پنهان هم در سیل اخیر بعداً مشخص شد. وی افــزود: بارشهــای شــدید و رگبــاری بــاران در روزهــای پایانــی ســال گذشــته و طغیــان رودخانههــ­ا و ســرریز شــدن ســدهای بوســتان در کاله، گلستان واقع در 15 کیلومتری شــرق شهر گنبدکاووس و وشــمگیر در آققا منجر به آبگرفتگی شــهر و روســتاهای گنبــدکاوو­س، آققــا و گمیشــان شــد و خســارت زیــادی بــه زیرساخت از جمله راههای ارتباطی این مناطق وارد کرد. بر اثر سیل، 70 کیلومتر از راههــا بهطور کامــل از بین رفتند و 927 کیلومتر از راهها هم بین 0۵ تا 80 درصد خســارت دیدند. بهگفته وی، تعداد 208 فقره آبرو، 13 پل تا دو متری و سه فقره پــل بزرگتــر از دو متــری تخریــب کامل شدند و 172 فقره آبرو، 113 پل تا دو متر و 18 فقره پــل بزرگتر از دو متر هم بین 0۵ تا 80 درصد متحمل خسارت شدند. ■ برآوردخسار­تها میقانــی افزود: 578 ابنیه فنی در ســیل روزهــای آخــر ســال 97 و ابتــدای ســال 98 در جادههــای اســتان آســیب دیــد. هزینهای که ما از خســارت ســیل برآورد کــرده بودیــم 267 میلیــارد تومــان بود امــا در بررســیهای بعــدی وزارت راه و شهرســازی ایــن هزینــه را 245 میلیارد تومان اعــام کرد و مورد تأیید ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار گرفــت. بهگفتــه مدیرکل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان گلســتان بیشــتر آســیبهای جــادهای در ســیل گلســتان مربــوط بــه بــرش جادههــا بــرای هدایــت و خــارج کــردن آب بــود کــه از 97 نقطــه بــرش خورده 32 قطعه بازســازی شــده است. برای مثال، در کمربندی آق قا 12 نقطه بــرش و در گمیشــان 20 نقطــه برش در جادههاداشت­یم.بیشترلکهگی­ریمناطق برش خورده در شهرســتانه­ای آق قا، گمیشان و گرگان بوده و برای آن از منابع داخلــی اداره کل راهــداری 400 میلیون تومان تأمین و هزینه شده است. میقانی افــزود: مناطــق بازســازی شــده روکــش آسفالت هم انجام شده و در بقیه نقاط آسیب دیده هم ترمیم شروع شده ولی هنوز به شرایط ایده آل نرسیده است اما در این نقاط هم تردد در جریان است. ■ اعتباراتاب­الغشد بهگفتــه میقانی اعتبارات برای نوســازی راههــا ابــاغ شــده اســت و بر اســاس آن 70 درصــد اعتبــارات در ســال 89، 20 درصــد در ســال 99 و 10 درصد نیز در ســال 1400 قابــل تخصیــص اســت. این اباغیه هفته گذشــته به سازمان مرکزی راهداری در تهران ارســال شــده و منتظر تخصیص اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامهریــ­زی هســتیم. وی گفــت: انتظــارات پیمانــکار­ان بــرای دریافــت هزینهها حدود 2 ســال است و این زمان از قبل به پیمانکاران اعام شده است. ■ اتمامعملیا­تتاسالآیند­ه مدیرکل راهداری اســتان گلستان اتمام عملیــات بازســازی راههــای آســیب دیده از ســیل اســتان گلســتان را تا پایان امســال بعید دانســت و گفت: بر اساس زمانبندی تیرماه سال آینده برای اتمام بازســازی در نظر گرفته شده است. البته راهــداری در انتظــار اباغ اعتبــار بحران برای رفع دائمی آسیبهای به جا مانده از ســیل اخیــر اســتان اســت تا خســارت وارده بــه راههای ارتباطی و ایمنســازی و بازگشایی دائمی آنها با شتاب بیشتری پیگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.