آنجا وطن آنها بود

Iran Newspaper - - NEWS - يوسف حيدری گزارشنويس

«آنجـــا وطـــن آنهـــا بود و مـــن غریبـــهای در میانشـــان. اگر هم احترامی میگذاشتند، به خاطر قانون بود. من مهاجری بودم که فقط به خاطر پیدا کردن کار و یک زندگی مناسب آنجـــا بـــودم. بایـــد از صفر شـــروع میکردم و شـــاید اگر مثل خیلیها به کشـــورم پشـــت میکردم میتوانستم اقامت بگیرم و بمانم امـــا من ایـــران را خانهام میدانســـت­م و آنجا کشور من نبود.»

ایـــن بخشـــی از حرفهای یونس اســـت. 04ســـال دارد و چند سالی است که از انگلیس بـــه ایـــران بازگشـــته و بـــرای خـــودش مغازه میوهفروشی به راه انداخته است. او سختیها و مشکالت زیادی را به جان خرید و به صورت غیرقانونــ­ـی به انگلســـتا­ن رفت تـــا بتواند به رؤیاهایش برســـد اما بعد از سه سال تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در جایی زندگی کند که شهروند درجه دو نباشد.

چند سالی است که بحث مهاجرت و رفتن از ایران داغ است و دفتر وکالی مهاجرت هر روز مشغول تهیه و تکمیل پرونده برای فرستادن کسانی هستند که گمان میکنند زندگی بهتر را فقط میشـــود آن طرف آب داشت. اما در این میان کسانی هستند که بعد از سالها زندگی در خارج به کشور بازمیگردند و ترجیح میدهند با وجود همه مشـــکالت در ایران زندگی کنند. چنـــدی پیش بـــود که علی اصغـــر محمدی، مدیـــرکل امور ایرانیـــا­ن خارج از کشـــور وزارت امور خارجه عنوان کرد که با وجود مشـــکالت اقتصـــادی و تحریمها شـــاهد موج بازگشـــت دانشجویان خارجی هستیم. او از 00۶ هزار نفر از ایرانیانی گفت که در کشورهای عربی زندگی میکنندوبسی­اریدرحالبا­زگشتند.کسانیهم هستند که از اروپا و امریکا به ایران برمیگردند و اینبهنظرخی­لیهاعجیباس­ت.

شاید شـــما هم برایتان سؤال باشد که چرا فردی که مهاجـــرت کرده و بـــه ظاهر زندگی بهتـــری دارد، تصمیـــم میگیـــرد بـــا وجـــود مشـــکالتی که در راه مهاجـــرت تحمل کرده، دوباره به نقطه اول برگردد؟ بله، برای خیلی از ما برگشـــتن، یعنی بازگشت به نقطه صفر اما برای آنهایی که برگشـــتها­ند موضوع فرق میکند. اینجا ســـه روایت از کســـانی را برایتان بازگـــو میکنیم که بازگشـــته­اند. بـــا یونس در ابتدای گزارش کمی آشـــنا شـــدید. حاال باقی روایتش را بخوانید. ■ یونس

براییونس،مهاجرتغیرق­انونیصدبرا­بر سختتر و مخاطره آمیزتر هم بوده. سه سال در بیرمنـــگا­م زندگی کرده اما همیشـــه حس کرده که شهروند درجه دو است و این را بخوبی از نـــگاه مردم در کوچه و خیابان میتوانســـ­ته حـــس کند. او هنوز هم با تلخی از روزهایی یاد میکند که با قاچاقچیان انســـان برای رسیدن به خاک اروپا همراه شد و در این راه چند باری هم تا پای مرگ پیش رفت: 30« سال داشتم و با لیســـانس علـــوم سیاســـی کار دولتی پیدا نکردم. میگفتند ســـن تو از استخدام گذشته و دنبال شـــغل دولتی نباش. تصمیم گرفتم مهاجرت کنم تا شاید بتوانم کار مناسبی پیدا کنم و زندگی ایدهآلی که همیشه آرزوی آن را داشـــتم برای خودم فراهم کنم. 10 سال قبل با 20 میلیـــون تومـــان راهی ترکیه شـــدم. در استانبول قاچاقچی انسان زیاد است. به یکی از آنها 2 هزار دالر دادم. پاسپورت جعلی تهیه کردم و نیمه شب همراه 12 نفر دیگر که همه ایرانی بودند سوار بر قایق به یکی از جزیرههای یونانرفتیم.هدفهمهرفتن­بهانگلستان­بود که آن سالها مهاجر میپذیرفت و این شانس را داشتیم که بتوانیم اقامت بگیریم.

در همـــه ایـــن لحظات مـــرگ را بـــا همه وجود حس کردم. به آتن رفتم و بعد از اینکه قاچاقچی انسان پیدا کردم با پاسپورت جعلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.