تلفیق مؤلفههای موسیقی و خوشنویسی

بهمن پناهی از برگزاری نمایشگاه موزیکالیگر­افی در فرهنگسرای نیاوران به «ایران» میگوید

Iran Newspaper - - NEWS - مریم سادات گوشه خبرنگار

از همان کودکی به خوشنویســـ­ـی و موسیقی عالقه داشته است وهمین باعث شده تا بــــا ترکیب این دو هنر که در ذات این هنرمند جاری بــــوده آنها را با هم تلفیق کند و آثاری را بــــرای اولین بار در دنیا خلق کند که تلفیقی از هنر تجســــمی و موســــیقی است بهنام موزیکالیگر­افی؛ مفهومی که با برداشت از الیههای مختلف از ساختار صوتی و تصویری موسیقی و خوشنویسی به تکامل میرسد. بیست سالی است که در آنسوی مرزها مشــــغول تعلیم هنرش به دنیاست و به قول خودش نمایندهای است برای معرفی فرهنگ وهنر ایران به دنیا. دکتر بهمن پناهی سالهاست که در این زمینه در فرانسه پژوهش و کار کرده و اکنون نمایشگاهش بهنام موزیکالیگر­افی (موسیقایی-خوشنویســـ­ـی) از 14 تــــا 28 تیرماه در فرهنگســــ­رای نیــــاورا­ن در حال برگزاری است.

پناهی درباره برگزاری نمایشگاهش به «ایران» میگوید: «احساســــی که از اجرای ایننمایشگا­هدرایراندا­رمغیرقابلو­صف است. وقتی آثارم به ایران رسید و در کارگاه قابسازی و بومسازی از بستهبندی خارج شد و برای آمادهســــ­ازی به نمایشگاه آمد، ناخــــودآ­گاه برای چند دقیقهای گریســــتم. من حدود بیســــت سال اســــت که خارج از ایران زندگی میکنم و برای اقصی نقاط دنیا فعالیتهای آموزشی و نمایشگاهی داشتهام و بسیارخوشبخ­تم که نماینده کوچکی هستم برای معرفی فرهنگ وهنر ایران به دنیا. این ســــفر برای من حس و طعم دیگری داشت. چون بعد از سالها احســــاس کردم با دست پر به کشــــورم برگشــــتم و نتیجــــه تالشهای تحصیلی، آموزشــــی و تحقیقی و هنری خود را در قالــــب آثــــارم که با یاد کشــــور، فرهنگ و مردمــــم خلــــق کــــردم و در خاســــتگا­هش به نمایش درآوردم. بنابر این حال خیلی خوبی دارم.»

او در خصــــوص اســــتقبا­ل بازدیدکنند­گان از نمایشــــگ­اهش افــــزود: «خوشــــبخت­انه نمایشگاهم با استقبال زیادی روبهرو شد. چه در فضای مجازی و رســــانها­ی و چه بهصورت حضــــوری. در روز افتتاحیه هم جمعیت کم نظیری آمدند. بســــیاری از استادان صاحبنام کشور، هنرمندان، هنرجویان و افراد عالقهمند شــــرکت کردنــــد و بعــــد هــــم همینطــــو­ر در بازدیدهای روزانه. ایــــن برای من بزرگترین پاداش بود.»

او در خصوص انتخاب نام نمایشگاهش با نــــام موزیکالیگر­افی میگویــــد: «این کارها محصــــول کاری بوده که مــــن ازکودکی به آن مشــــغول بودم. چون خوشنویسی و موسیقی را از دوران کودکــــی و نوجوانی شــــروع کردم و همچنان ادامه دارد و این همجواری دو هنر در زندگیهنریم­نخیلیپررنگ­وجداییناپذ­یر است. هر بار که آثار تجسمی را خلق میکنم برایــــم اجرای یک نوع موســــیقی اســــت. این اســــت که درآن واحد هم آثــــارم را بهصورت تجسمی اجرا میکنم و در عین حال هم آنها را مینوازم یا آهنگسازی میکنم. به این دلیل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.