فردا الکامپ افتتاح می شود

Iran Newspaper - - NEWS -

بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) با شعار «آینده - بهتر» ۷۲ الی ۰۳ تیر ماه ۸۹ با حضور وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات برگزار میشــود. بهگزارش «ایــران»، الکامپ 5۲ امســال در مساحتی در حدود ۰۳ هزار متر مربع برگزار میشود که این میزان مساحت نسبت به ســال گذشــته بیــش از ۰۱ درصد افزایش را نشــان میدهــد. در عین حال گفته میشــود در این دوره از نمایشگاه در حدود۰۰5 استارتاپ حضور دارند که حضور این تعداد استارتاپ در مقایسه با سال گذشته نشان از رشد ۲۱درصدی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.