توقف تغییر نام 5 خیابان درتهران

Iran Newspaper - - NEWS -

ســخنگوی شــورای شــهر تهران در مورد ســرانجام نامگــذاری ۷2 معبــر بهنــام شــاعران و اهالــی هنر، گفــت: نامگذاری ۷2 معبر بهنام هنرمندان در شورای شهر به تصویب رســید که تغییر نام 22 معبر انجام شــده اســت، اما فعالً در مورد پنج نامگذاری بهدلیل مشــکالتی این پروسه متوقــف شــده اســت. به گــزارش ایســنا، علــی اعطــا در یــک نشســت خبــری در مــورد علت توقــف پنج مــورد نامگذاری و اســامی هنرمندان مذکــور با بیان اینکه البته این پنج نام در شــبکههای مجازی مطرح شده است، گفت: ابهاماتی مطرح شــد و فرمانداری نیز اشکاالتی گرفت. سخنگوی شــورای شهر تهران درباره برخی مخالفتها با ساختوساز در 2۶ باغ، با بیان اینکه موضوع لغو مصوبه برج باغ و تصویب مصوبه خانه باغ در شورای عالی معماری و شهرسازی در ماه قبل مطرح و کلیــات آن به تصویب رســید، گفــت: ما در مــورد 2۶ باغ با وجود خواســتمان در شــرایطی قرار داشــتیم که باید برای این 2۶ پرونده فکری میکردیم. اعطا اضافه کرد: فکر نکنید که طرف حساب ما 2۶ مالک بود، بلکه تعداد مالکان و افرادی که در این مصوبه ضرر دیده بودند بسیار زیاد بود و از لحاظ مسائل حقوقی و مالی این 2۶ پرونده بسیار پیچیده بود و تصمیم شورای شهر برخالف تمایلش بود و در هیأت تطبیــق نیز این مصوبه مورد مخالفت قرار گرفت و عمالً شــهرداری پروانه نداد و االن هم موضوع از اراده شهرداری خارج است. اعطا در مورد انتقاد هاشمی رئیس شــورای شــهر تهران از وزارت نفت در حســاب توئیتریاش گفت: هاشــمی اکانت توئیتری ندارد اما بعضاً مطالب و مصاحبههای وی در شبکههای مختلف منتشر میشــود، اما در مورد انتقاد از وزارت نفت باید گفت که پیش از این تفاهمنامها­ی بین وزارت نفت و شهرداری منعقد شده بود که وزارت نفت بابت هر سفر با مترو ۵2 ســنت یارانه پرداخت کند اما بعداً وزارت نفت این مبلغ را به 0۱ سنت کاهش داد و تا االن هم این مهم عملیاتی نشــده اســت و با اینکه رئیس شــورای شهر این موضوع را پیگیری کرده است اما نتیجهای حاصل نشده است. اعطا در ادامه با بیان اینکه جرایم وصولی کمیسیون ماده 00۱ در سه ماه اول امسال ۱0۳ میلیارد تومان بــوده کــه از این میان ۹۹2 میلیــارد تومان متعلق به جریمه ایرانمال بوده اســت، گفت: یعنی حدود ۹۹ درصد مبالغ دریافت شده کمیسیون ماده 00۱ در سه ماهه اول ۸۹۳۱ مربوط به وصول جریمه ایرانمال بوده اســت. ســخنگوی شــورای شهر تهران با بیان اینکه بعد از ایرانمال بیشترین جریمه وصولی مربوط به منطقه ۱ و بعد از آن مربوط به منطقه ۵ است، در مورد تخلف ساخت برج ۱۳ طبقه در حریم 0۹ متری دریاچه چیتگر در منطقه 22 ادامه داد: ســال ۳۹۳۱ بلندمرتبهس­ــازی در تهران ممنوع شــد اما سال ۵۹۳۱ متأسفانه پروانه ساخت این برج صادر میشود که به نظر میرسد شهرداری منطقه باید به هر روش ممکن نسبت به حفظ حریم و دید و منظر دریاچه حساســیت بیشتری نشــان دهد و با توافق و تهاتر موضوع را پیگیری کند و همچنین باید از لحاظ حقوقی موضوع بررسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.