آموزشحجابو­عفاف باید از خانواده آغاز شود

Iran Newspaper - - NEWS -

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی «عفــاف» را بــه معنای خویشــتندا­ری درونــی و امــری فطــری و «حجاب» را خویشــتندا­ری آشــکار و بیرونی عنوان کرد.

به گزارش «ایران»، حجتاالسالم حمیدرضا ارباب سلیمانی روز گذشته در مراسم بزرگداشت عفاف و حجاب که در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برگــزار شــد، افــزود: آمــوزش حجــاب و عفــاف بایــد از کانون خانواده آغاز شــود و مأموریت اصلــی در این رابطه بر عهده پدر و مادر است. اما گاهی مأموریت عفاف و حجاب را به صداوسیما و آموزش و پرورش میســپاریم، این درحالی است که والدین مهم ترین نقش در این مسیر را برعهده دارند. حضرت امیرالمؤمن­ین علی (ع) میفرماید که عفاف یک نوع مقاومت درونی اســت که باید در وجود مرد و زن باشــد. از این رو هم زن و هم مرد باید برای حفظ کرامت خود تالش کنند.

مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشاداســا­لمی با اشــاره بــه ۱2 تیرماه ســالروز قیام خونین مســجد گوهرشــاد مشــهد علیه کشــف حجــاب در ســال ۴۱۳۱ هجری شمسی گفت: مراسم امروز لبیک به فرمانی است که در قرآن درباره حجاب و عفــاف آمده اســت. در قــرآن کریم، آیه 0۳ و ۱۳ ســوره مبارکه نــور و آیه ۹۵ ســوره مبارکــه احــزاب میتوانیــد موضــوع عفــاف و حجــاب را پیگیــری کنید. علت این موضوع روشــن اســت، اگر عفاف و حجاب از جامعه رخت بربندد، جامعه روی خوش نخواهد دید، همان مســألهای که امروز غرب با آن دســت به گریبان است. فائزه عظیم زاده اردبیلی، استاد دانشگاه الزهرا (س) نیز در ایــن مراســم به نقش عفــاف در افزایش هوش معنوی و همچنین بهزیســتی معنوی اشــاره کرد و گفت: عفاف، یک کیفیت نفسانی است که به عنوان یک نیــروی بازدارنده مثبت عمل میکند. در حقیقت عفــاف یک مدار بازدارنده مثبت است که مانع بروز رفتارهای افراطی و تفریطی میشود.

دانشــیار دانشــگاه امــام صادق (ع) با تأکیــد بر اینکه حجــاب، نماد عفاف اســت، افزود: هوش معنوی مجموعهای از تواناییهــ­ا و ظرفیتهای معنوی اســت که به انطباق پذیــری در جامعه، تاب آوری و قدرت حل مســأله منجر میشــود. وی ادامه داد: افرادی که دارای هوش معنوی هســتند در جامعه با تعامالت اجتماعی بیشتر و در خانه با خانواده و فرزندان دارای حسن تعامل هستند و سایرین از زیستن کنار آنها لذت میبرند و در عذاب نیستند. از سوی دیگر، افراد دارای هوش معنوی باال، میل به رفتار دینی دارند.

به گفته این پژوهشــگر عفاف و حجاب، مســأله حجاب فراجنسیتی است. جامعــه، مــرد عفیف با نــگاه پاک، زبــان و قلم پاک هم میخواهــد، حتی در پوشــش نیــز همین طور، پوشــش مرد در جامعــه باید به گونهای باشــد که در شأن شخصیت یک مرد مسلمان باشد و گزنده و فریبنده نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.