توضیحاتی در باره ساخت و ساز در لواسان

Iran Newspaper - - NEWS -

چندی پیش روزنامه ایران در گزارشی و با حضور دو نفر از مأموران جهاد کشاورزی به ســاخت و ســازهای غیر مجاز در بخشــی از منطقه لواســان بزرگ پرداخت. در این گزارش از رستورانی بهنام «بام لتیان» نام برده شده بود که مصداق تپه خواری و اعمال نفوذ مالک اعالم شده بود. در این گزارش همچنین تأکید شد که این رستوران با تغییر کاربری یک ســوله گاوداری ســاخته شــده و هماکنون از ســوی جهاد کشــاورزی منطقه شــمیرانات تخریب شــده اســت. عکسهای منطقه نیز نشــان میداد که این تخریب اتفاق افتاده. اما آنطور که مالکان این قطعه زمین در گفتوگو با روزنامه ایران اعالم کردهاند، زمین این رستوران که با نام بام لتیان شناخته میشود، جزو مستثنیات اهالی بومی بوده و به هیچ عنوان تپه خواری نیست.

محمدرضــا خنــدان، یکــی از 24 وارث پــالک ایــن قطعه زمین در لواســان کوچک بــه ابعــاد 60 هزار متر با بیان اینکه هیچ تپه خواری در این زمین اتفاق نیفتاده اســت، میگوید: رســتوران بام لتیان که متعلق به یکی از فرزندان وراث خندان اســت، بعد از ســاخت دامداری بنا و گاوداری که در این گزارش به آن اشــاره شــده، بهدلیل حمایت نکردن دولت وقت و ایجاد ضرر و زیان متروکه شد و یکی دیگر از وراث، اقدام به ساخت رســتوران کرد. اما به علت مشکالت اقتصادی، در این مسیر هم موانعی به وجود آمد و مالک رســتوران با توافق دیگر مالکان برای تغییر کاربــری، اقدام به جمعآوری ابنیه ساختمان (رستوران) کرد. وی با رد هرگونه اعمال نفوذ و تسلیم مقابل حکم تخریب از طرف دادگاه و جهاد کشاورزی گفت: زمین فوق همزمان با شروع جنگ بال استفاده شد و وراث از 20 سال پیش تاکنون با انجام عملیاتهای مختلف و تغییر کاربری اقدام به کسب درآمد و حفظ زمین پدری خود کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.