حکمتهدیدآم­یزفیفادربا­رهباشگاهها­یبدهکار

Iran Newspaper - - NEWS -

با تصویب شــورای فیفا، در جلسهای که در پاریس برگزار شد، در کد انضباطی فیفا تغییرات مهمی اعمال و این تغییرات از51 جوالی9102 24( )1398ریت اجرایی شد. در ماده51 آییننامه انضباطی فیفا آمده: «در صورتی که باشگاهی محکومیتهای مالی پرداخت نشــده داشــته باشــد، تا زمان پرداخت تمامی بدهــی، پنجره نقل و انتقاالتی باشــگاه بســته میماند. این قانون درباره هر فرد یا نهادی است که نتواند پول یک نفر دیگر از جمله مربی، بازیکن یا باشــگاه یا پولی که باید به فیفا بپردازد یا حکمی که توســط دادگاه عالی ورزش اعالم شــده است را بدهد و آن محکومیت درصورتی برداشته میشود که همه موارد تخلف جبران شود.» این یکی از بندهایی است که می تواند زنگ خطر را برای باشگاههای بدهکار ایرانی به صدا دربیاورد. در حال حاضر استقالل و پرسپولیس دو پرونده خیلی مهم در فیفا دارند. استقالل باید 430 هزاردالر به پروپئیچ مهاجم کروات سابقش بدهد و پرسپولیس نیز با شکایت برانکوایوا­نکوویچ به طور رسمی یک پرونده جدی دیگر در فیفا خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.