ایران در سید یک مقدماتی جام جهانی و جام ملتها

Iran Newspaper - - NEWS -

مراســم قرعهکشــی مرحلــه مقدماتــی جام جهانی 2022 قطــر و دیدارهای انتخابی جام ملتهایآسیا­ی3202 امروزدرمال­زیبرگزار میشــود. ایــن در حالی اســت که بنابــر اعالم AFC و براســاس ردهبنــدی اخیر فیفــا، ایران در ســید یک رقابتها کنــار ژاپن، کره جنوبی، اســترالیا، قطر، امارات، عربســتان و چین قرار گرفته اســت. در ســید دو، نــام تیمهایی مثل عــراق و ازبکســتان آمــده و در ســید 3 بــه کره شــمالی و تایلند هم برخورد میکنیم و سید چهارباامثا­لترکمنستان­ومیانماربس­تهشده و ســید پنج نظایر اندونزی و ســنگاپور را دربر دارد. در این مرحلــه که 40 تیم حضور دارند، تیمها به 8 گروه 5 تیمی تقســیم میشوند و رقابتهایشـ­ـان از 5 دســامبر 2019 تــا 9 ژوئن ‪14( 2020‬ آذر 98 تــا 20 خــرداد )99 برگــزار خواهدشد.ازهرگروه،تیمنخستوچه­ارتیم برتــر در میان تیمهای حائز رتبــه دوم گروهها (و در مجمــوع 12 تیــم) به مرحله بعــدی راه مییابنــد و در آن مرحله بــه دو گروه 6 تیمی تقسیممیشون­دودرنهایتا­زهرگروهدوت­یم به طور مســتقیم به جام جهانی قطر صعود میکنند. تیمهای ســوم گروهها نیز با یکدیگر مســابقه میدهند تا تیم برنده راهی پلیآف شودوسرنوشت­شدرآنجاترس­یمگردد. ■ تشکرویلموت­سازباشگاهه­ا مارکویلموت­سباانتشارپ­یامیازباشگ­اههاو سرمربیانآن­هابابتمشار­کتمثبتشاند­ر اردوی تمرینی یک هفتهای اخیر تیم ملی و آزادسازی بازیکنانشا­ن برای شرکت در این اردوتشکرکر­د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.