مردی که «هرمس» را صاحب سبک کرد

در ستایش توانمندیها و ابتکارات لطفاهلل ساغروانی

Iran Newspaper - - NEWS - مهدی فیروزان مدیرعاملمؤ­سسه شهر کتاب

«هرمــس» پیــش از آنکــه بهعنــوان بــازوی انتشــارات­ی شــهر کتــاب شــناخته شــود بــه لطــفاهلل ســاغروانی شــناخته میشــود. لطــفاهلل ســاغروانی متولــد 1337 و تحصیلکــرد­ه لیســانس مکانیک، فوقلیسانس فلسفه بــا کولهبــاری از تجربیــات مدیریتــی در حوزههــای سیاســت و فرهنــگ، ذهنــی مهندســی و حافظــهای قــوی، دعــوت فخرالدیــن انــوار را در ســال 1376 پذیرفــت تا انتشــارات هرمس را طراحی و راهاندازی کند. ســاغروانی کتابشناس و موضوعشــنا­س برجستهایسـ­ـت. ایــن ویژگــی او را از فهرســت آثــار هرمــس میتــوان دریافــت. حافظــه قــوی او را زمانــی دریافتــم کــه در بررســی هــر کتــاب پیشــنهادی هرمــس بســرعت مطالــب عاریتگرفتـ­ـه از آثــار دیگــران را بازمیشــنا­خت و حتــی میتوانســت بهدقــت بگویــد از کدامین کتــاب و کدام مؤلف یــا مترجمی وام گرفتــه و رفرنس نــداده اســت. از ایــن فراتــر از او بســیار دیدهایــم کــه میتوانســت جزئیــات بــه ســرقت رفتــه از دیگر آثــار را بازشناســی کند.

ســاغروانی هرمس را صاحب ســبک کرد. همه ناشــران و همکاران حرفه نشر «قطــع هرمســی» را خوب میشناســند؛ قطــع ویــژهای نزدیــک بــه رقعــی کــه 2 صفحــه بــر 16 صفحــه ورق کاغــذ در هنــگام چــاپ میافزود. انــدازه و قطعی که بســرعت رواج یافت و از سوی ناشران دیگــر پذیرفته شــد و مورد اســتفاده قرار گرفت. قطع هرمســی البتــه حروفچینی و صفحهآرایــ­ی مخصــوص بــه خــود را داشــت؛ خوشدســت و خــوشوزن و خوشخوان.

ســاغروانی هدف هرمــس را انتقال و تولید علم و معرفت از طریق اختصاص نشــر هرمــس بــه علــوم انســانی تعیین کرد و چه بســیار آثار درجــه یک و مرجع و درســی در قلمــرو فلســفه و ادبیــات و عرفــان و تفکــر به ارمغان نســل تشــنه و جســتوجوگر دانــش و حقیقــت آورد. هرمــس بنــا بــر قــول یکــی از اســتادان و اصحاب چهارشــنبه­هایش، یک مدرسه نشــر برای انتشار تفکر اســت. هرمس به نوجوانــان که غالباً مغفــول میمانند دو ارمغــان ارزشــمند داد؛ کارگاه و کیمیــا. کارآگاه و کیمیــا از حیث اندازه و موضوع و طراحــی و ترجمــه و ویرایــش نوظهــور بــود و الگویــی شــد در همه ایــن زمینهها بــرای ناشــرانی کــه بهدنبــال نــوآوری موضوعی و هنری بودند.

اما حیف که ساغروانی استعفا داد. چقدر حســرت خوردم کــه همراهیها و همدلیهــای مــن نتوانســت او را در کشــتیبانی هرمس میــان طوفان رکود و کســادی کتاب یاری دهد. چقدر دریغ خــوردم که بهخاطر رضایــت او مجبور به پذیرش اســتعفایش شدم. او اینک در میــان اربــاب نشــر بهعنوان ناشــری مؤلــف و نــوآور و در جمــع مؤلفــان و مترجمــان بهعنــوان مشــاوری صدیق و دلســوز و در مجموعــه شــهر کتــاب

لطف اهلل ساغروانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.