بازیگری که نمیخواست چهره شود

Iran Newspaper - - NEWS - بیژن بیرنگ تهیهکننده و کارگردان

فــردوس کاویانی در زندگی عادی یک آدم محجــوب بــود کــه وقتــی مقابــل دوربیــن قرار میگرفــت تبدیل به یک موجود دیگر میشــد. پر از شور، نشاط و رهایــی. مــا ســالها قبــل از ســریال «همســران» بــا هــم در مجموعههای «محله برو و بیا» و «محله بهداشــت» که در دهه 60 ساخته شدند کار کرده بودیم و او آنجا هم بســیار توانا و عالی بود. اما داســتان ســریال «همسران» متفاوت بود. ابتدا قرار بود این سریال را به شکل دیگری بســازیم و با بازیگر دیگری برای نقش کمال توافق کرده بودیــم که قــرار بود کارگردان کار هم باشــد. اما با هم به مشــکل برخوردیــم و گفتیم یا کارگردان باشــد یا بازیگر. او نپذیرفــت و کار متوقــف مانــده بود. فــردوس کاویانی آن زمان مســئول صنف بازیگران بود و گفت نباید کار به این شــکل بماند و حاضرم خودم این نقش را بازی کنم تا ســریال ســاخته شــود. به این ترتیب فــردوس کاویانی به گــروهًاضافه شد و گروه بازیگران ســریال کامال تغییر کرد و «همسران» ساخته شد. بســیاری از مــردم کاویانــی را بــا همــان نقش کمال ســریال «همســران» میشناسند، اما این برای من مایه تأسف اســت. چون بعد از این ســریال او کم کار و کمتــر دیــده شــد. شــاید از حرف من ناراحت شود اما این کمکاری تا حدود زیادی خودخواســت­ه بود چون کاویانی دوســت داشــت بازیگــر تئاتــر باشــد و تمایــل چندانی برای حضور در ســینما و تلویزیون نداشــت. معتقد بود وقتی بازیگر تئاتر چهره میشود به کار تئاترش لطمه میخورد.

بــه همین دلیل ســعی کــرد بین تئاتر و چهــره بودن، تئاتــر را انتخــاب کند اما بــه نظر من نتیجهاش این شــد کــه کمکــم هــم در زمینــه تصویــر کــمکار شــد و هــم در تئاتــر؛ در صورتــی کــه لیاقــت و اســتطاعت و توانایــی او بســیار زیاد اســت و میتوانم بگویم یکی از ماندگارتری­ن چهرههاســت و از لحــاظ توانایــی و اســتعدادی کــه دارد میتوانست یکی از سوپراستاره­ای ما باشد. یادم میآید کــه در ســریال «همســران» به مــن اعتــراض میکرد که نقش مرا زیاد نوشتهای، چون نمیخواست چهره شود.

همــکاری مــا هــم در «محلــه بــرو و بیــا» و «محلــه بهداشت» و هم در سریال «همسران» بسیار شیرین بود و پــر از لحظات خالقانه که بخش زیادی از آن به حضور فردوس کاویانی و توانایی او بازمیگشت که میتوانست لحظات ناممکن را طوری اجرا کند که مخاطب باور کند و البته به آن احترام بگذارد.

مقوله کمدی مقوله بسیار خطرناکی است و مخاطب در مواجهــه بــا آن یــا میگویــد بانمــک و خــوب بــود یــا میگویــد لوس بود و بیمــزه. از این حیطــه موفق بیرون آمدن بسیار سخت و دشوار است و بسیاری از بازیگرهایی که وارد این ژانر میشوند میتوانند براحتی بعد از مدتی از بیــن برونــد و تبدیــل به شــخصیتهای ســاده، لوس، بیمــزه و دمدســتی شــوند و عمــر کاریشــان را به خطر بیندازنــد. امــا کاویانی با توانایــیا­ش در این مقوله موفق بود. پیشــینه تئاتــر و تحصیالت او و خطوطــی که رعایت میکرد که هم آزادگی داشــته باشــد و هم از حد و مرزها نگــذرد او را در این راه موفــق میکرد و به همین دلیل به نظر من همیشه بازیگری خوب و توانا بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.