سخن جمهور به رئیسجمهوری

Iran Newspaper - - صفحه اول - علی ربیعی سخنگوی دولت

من هم سیستان وبلوچستانی هستم از انتهای جاده میآیم از سرزمین نخل و آفتاب مادرم حصیر میبافد خواهرم کوزه میسازد و در میان گیسوان غبارآلود و در دشتهای همیشه سوزان پدرم دل میکارد نخل میشود و برادرم برای لقمهای نان «در میان دود گازوئیل ققنوس میشود» و من لبریز از واژههای سردرگم نا تمام از زابل تا چابهار از سراوان تا نیکشهر در جادههای پیچ درپیچ سرباز به دنبال چشمانی میگردم که مرا شاعر کرد

شعری که آن شب سبحان دهواری فعال مدنی بلــوچ در آن هماندیشــی خاطرهانگیـ­ـز خواند مرا تا گذشتههای دور برد.بر بال شعِر دوست، من دیروِز خــودم را دیــدم و چهــره آن «مــ ِن دیگــر» را بهجــا آوردم در ســیمای جوان بلوچ که همچون نسل من به ســاختن یک دنیای بهتر فکر میکند اما متفاوت از نســل مــن واقعبیــن اســت و میداند کــه فقط از مســیر گفتوگو با غیر و با دیگری است که میتوان به ایران فردا رسید.

از لحظــهای کــه بهعنــوان دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیسجمهــو­ری مســئولیت همرســانی سخن جمهور به رئیسجمهوری را برعهده گرفتم در انتظــار یــک شــروع نیرومنــد و نمادیــن بــودم. ایــن بار بــه یمــن ارتباطــات مردمــی، فراجناحی و ملــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان فرصتــی را یافتــم تــا پایههــای ارتباطــات اجتماعــی را از یــک اســتان محــروم آغــاز کنــم. گســترش و احتــرام به میانجیهــا­ی اجتماعــی راه برونرفــت ایــران از مشــکالت فعلــی- تحریمهــای خارجــی تــا عــدم مفاهمه و حتی تخریبهای داخلی- است. چگونه میتــوان تابلویــی کوچک از یــک ایران بــزرگ را با همــه رنگهای فرهنگی، قومی، مذهبی و سیاســی میهــن در زیــر یــک ســقف گفتوگویی بــه نمایش گذاشــت؟ زیر آن ســقف من ایران را دیدم و اخالق مفاهمهای جدیدی که در حال تولد است.

در آن اســتان محــروم مــن یــک ثــروت معنوی گفتوگویــی را دیدم کــه رنج زیســته زن بلوچ را به گفتــار درمــیآورد و بیهیــچ مجامله و پردهپوشــی فقر و محرومیت سیستانیها را به تصویر میکشید و در همــان حال افقگشــایی و راهحل ارائه میکرد. در رفت وبرگشــت میان زاهدان و منطقه سیســتان مــن روســتا به روســتا، جشــنوارها­ی از موفقیتهای کوچک را زیســتم که با طنین ساز ودهل درآمیخت و دانش وهنر شاد محلی را هم به نمایش گذاشت.

نشســت هماندیشــی احــزاب و فعالیــن ســازمانها­ی مدنی در سالن اســتاندار­ی سیستان و بلوچستان یک نشست واقعاً با مسما بود:مشاهده همکاری زنان و مردان کنشگر مدنی و حزبی با همه تکثرهــای فرهنگــی اصالحطلبان­ــه، اصولگرایان­ــه، محلــی و سراســری کــه در زیــر یــک ســقف واحــد انتظــارات خود از دولت را به بیان روشــن گفتمانی درمیآورند برای من فرصتی مغتنم بود که ســعی کــردم در 50 محــور مشــخص کل آن مطالبــات را فرمولــه کنــم و در معرض رؤیــت رئیسجمهوری قرار خواهم داد.

چقــدر لــذت بــردم و روحیــه گرفتــم از اعتمــاد بهنفــس رئیس فرزانه تعاونی کنشــگران اجتماعی اســتان که در مقام یک زن توانمند مدنی میگفت ســازمانها­ی مدنــی بــه دولــت وابســته نیســتند، برعکس، این دولت اســت که باید به ســازمانها­ی مدنی اتکا کند.چقدر صریح انتقاد کرد آن روحانی جــوان اصولگرا که میگفت به اعتراف یک وزیر اگر چند قدم آنســوتر از مرکز شــهر زاهدان دور شویم چهــره محرومیت و حاشیهنشــی­نی را خواهیم دید. شایســتهتر این بود که به انتقاد کــردن و رفتن اکتفا نمیکرد و کمی بیشــتر پای ســخن من مینشســت کــه در پاســخ بــه او گفتم همین که یک وزیر ســعی در دیدن مشــکالت دارد و نقصانها را پردهپوشی و رخنهپوشی نمیکند و رنج و فقر مردم را آنچنان که هست میبیند، باید امیدوار بود زیرا طرح درست و دقیق مســأله بخشــی اســت از حل مســأله و نیز در مقابــل روحیــه هیچانــگار­ی از همــه فعالیتها آن ســر افراط اســت از تفریطی که مســأله را نمیبیند. همیــن چهرههــای جــوان و بــا انگیزه و خوشــفکر و پاکدل و پاکدســت که در زیر این ســقف گفتوگویی جمع شدهاند حل مسأله هستند.

در بخشــی دیگر از پاســخ به دوســت اصولگرای مذکــور عــرض کردم کــه در عیــن انتقاد درســت از ضعفهای مدیریتی نباید بخشی از صورتمسأله را کــه در ســیمای کریــه تحریمهــای ظالمانه ظاهر شــده انکار کرد که انکار آن چیزی نیســت جز ذاتی و دائمی پنداشتن تحریمها وهمصدایی ناخواسته و ناآگاهانــ­ه با اتــاق فکرهای جنگطلبــان خارجی که میکوشــند تحریم را به تقدیــر ابدی ملت ایران تبدیل کنند. نمیتوان از ضرورت توســعه سیاسی و رفاه اقتصادی ســخن گفت بیآنکه به شرط اصلی توســعه در جهــان امــروز بیاعتنــا بود کــه افزایش ســطح تعامــل با جهــان و منطقه ســرنمون اصلی آن میباشد.

دوســتی خوشــفکر به نمایندگی از حزب اعتدال و توســعه از مشکالت توسعه سیاسی در استان و در کشور سخن گفت و اضافه کرد:توسعه زمانی اتفاق میافتد که هزینه فعالیت حزبی چندان باال نباشد که انســانها حاضر به حضور در احزاب نشــوند «از بیم آنکه نانشان آجر شود.»

ســعیده خاشــی عضــو شــورای مرکــزی حــزب اتحــاد ملــت از امیدهــا و از گالیههایــ­ی فــراوان بــه وســعت اســتان پهنــاور سیستانوبلو­چســتان گفت و از بدعتهایــی نیکــو کــه بــه تعبیــر او بــه یمــن مدیریت وســعتنگر اســتاندار­ی پایهگذاری شده و انتخاب معاونین سیاســی، اجتماعی از اهل ســنت نشــانههای آشــکار آن بــه شــمار مــیرود.او ضمن بیــان ضرورت توجه به جوانــان و زدودن گرد پیری از ســیمای مدیریــت اســتان گفــت: «خوشــبختان­ه وضعیــت بانــوان سیستانوبلو­چســتان، در دولــت اصالحــات مــورد توجه جدی قــرار گرفت و حاصل آن نــگاه ویــژه دولــت تدبیــرو امیــد بــه زنان اســت و زنــان سیستانوبلو­چســتانی از اندرونیهای­شــان بیــرون رفتــه و در حوزههــای ارشــد مدیریتــی نقشآفرینــ­ی کردنــد. امــا مطالبهمــا­ن توجه جدی بــه زیرســاخته­ای توســعه پایــدار زنــان اســت تــا دیگر هیــچ کودکی بهخاطر نبــود امکانات مطلوب آموزشی در مرکز استان نسوزد؛ در روستاهای استان بــه پاس مــادر شــدن و زایمانهــا­ی غیراســتان­دارد جــان نســپرد و در بحــث خشــونت علیــه زنــان نیز اراده نهادهای حمایتی زیر ســایه مردساالری متأثر نشود.»

نماینــده تعاونــی توانیابــا­ن هــم از نادیــده گرفته شــدن اســتعداده­ای توانیابان در کل کشــور و بخصــوص در اســتان گالیــه میکــرد و در حاشــیه جلســه همتوانجویـ­ـی از اعالمیــه اســتخدامی منتشرشده رسانه ملی از عدم بهکارگیری معلوالن گالیه کرد.

از فرادســتی هژمونیــک عنصــر قومیتــی در اســتان نگرانیهــا­ی جــدی وجــود داشــت کــه بــه گمــان مــن و به عبــارت دقیقتر مطابــق فهمی که از خالل هماندیشــی بــا فعالین مدنی مذکور به آن نائــل آمــدهام چــاره کار را باید در توســعه سیاســی واقتصــادی اســتان دیــد و در قدرتگیــری جامعــه مدنــی و در توانمندســ­ازی جامعــه محلی از جمله زنان برای به دســت گرفتن ســهم شایســته خویش در مشارکت اجتماعی،سیاسی و مدیریتی.

بهگفتــه یــک کنشــگر اقتصــادی اســتان و مســئول خبرگــزاری مهــر مــدل توســعه اســتانی سیستانوبلو­چســتان هــم چیزی نیســت کــه صرفاً بتــوان از طریــق رهنمودهــا­ی مرکزگرایان­ــه بــه آن رســید و ما مرکزنشــین­ان باید صدای جوامع محلی باشیم.

آنها در مورد ضرورت سرمایهگذار­یهای بزرگ از ســوی دولت در جلســه ســخن گفتند. من هم در همنوایی با یکی از فعاالن مدنی جوان که بر تفاوت رشد و توســعه تأکید میکرد و توسعه همهجانبه را خواهان بــود ضمن قبول این ضــرورت این اعتقاد را کــه سالهاســت توســعه بــا دودکشهــای بلنــد، پتروشــیمی­ها و فوالدها دیگر ایجاد نمیشــود بیان کردم. ســعی کــردم به اختصــار از توســعهگرا­یی با تکیه بر ابتکار خرد محلی ســخن بگویم. سخن من ایــن بود که بــه نظر مــن راهحل توســعه منطقهای از درون جوامــع محلــی و توانمنــد شــدن و ایجــاد باورهــای ذهنی توســعهگرا رخ خواهــد داد. برنامه گفتوگــو بــا نهادهــای محلــی مســیری اســت کــه دولــت در 24 مــاه آینده در همه اســتانها و با همه تشــکلها و نهادهــای محلی در همه ســطوح ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.