قاتل «کالهی» به حبس ابد محکوم شد

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،دادگاهی در آمســتردام فردی را که گفتــه میشــود عامــل ترتیــب دادن قتــل «محمدرضا کاهی» بوده، به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه در عین حــال ادعای دولت هلند مبنی بر دســت داشــتن ایران در این حادثه را رد و اعام کرد نتوانســته هیچ ارتباطی میان این حادثه و جمهوری اســامی ایران بیابد. به گزارش فارس، قاتل ۸3 ساله از مجرمین سابقهدار و از اعضای باندهای خافکار هلند بوده و مقتول هم فردی بود به نام «علی معتمد» که اواخر ســال 201۵ میادی بــه ضرب گلوله کشــته شــد. گفته میشــود معتمــد، همــان «محمدرضا کاهــی» عامل انفجــار هفتم تیر در ســاختمان حزب جمهوری اســامی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.