بازار متشکل ارزی نرخ از پیش تعیین شده ندارد

Iran Newspaper - - News -

بانــک مرکــزی با تکذیــب «نــرخِاز پیش تعیین شــده ارز در بازار متشــکل ارزی»، اعام کرد: کشف قیمت ارز در این بازار توســط عرضه و تقاضای ارز خواهد بــود. این بانک با صدور اطاعیهای ضمن رد هرگونه نرخ از پیش تعیین شده اعامی در این بازار، اعام کرد: برخی سایتها و کانالهای خبری با اعام شروع به کار بازار متشکل ارزی از روز شنبه ۹۲ تیرماه ۸۹۳۱ با یک نرخ مشخص ارز، اخبار نادرستی را منتشر کردهاند. این بازار در حال اتمام مراحل نهایی برای شروع به کار است که بهموقع اطاعرسانی خواهد شد و از ویژگیهای این بازار کشف قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای ارز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.