راه اندازی مرکز ساخت کاالهای تولید داخل

Iran Newspaper - - News -

رضا رحمانی وزیر صنعت با بیان اینکه در سیاستهای تجاری و وارداتی اگر کاالیی به حد کافی در داخل تولید شود، واردات آن ممنوع میشود، گفت: مرکز شناسایی کاالهای دارای امکان ســاخت داخل راه اندازی شــده اســت. وی در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیان اضافه کرد: خوشبختانه در سه ماهه اول سال ۸۹۳۱ بیکاری فارغ التحصیان دانشگاهی۴.۱ درصد کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.