معافیت هر کد ملی در بازه مشخص از پرداخت مالیات عایدی مسکن

در گفتوگوی «ایران» با یک مقام سازمان مالیاتی اعالم شد

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضایی خبرنگار

جزئیــات الیحــه دولت بــرای دریافت مالیــات از عایــدی ســرمایه یــا CGT اعــام شــد. ســعید توتونچــی ملکــی، مدیــرکل دفتر پژوهــش و برنامهریزی ســازمان امــور مالیاتــی در گفتوگو با «ایــران» از چگونگــی دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه که مسکن و اماک یکی از بخشهای آن است، خبر داد.

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی سال گذشته در راستای تحول در نظام مالیاتــی کشــور، از برنامــه جدید خود بــرای افزوده شــدن ســه پایــه مالیاتی جدید رونمایی کرد.

براســاس ایــن طــرح «مالیــات بر مجموع درآمد»، «مالیــات بر عایدی ســرمایه بــا اولویت مالیات بــر عایدی امــاک» و «مالیــات بــر ســود ســپرده بانکــی» ســه پایــه مالیاتــی جدیــدی بود که قــرار بود درکنار ســایر پایههای مالیاتی دخل و خرج بخش مالیات را تنظیم کند.

امــا در ســال جــاری ضمــن حفــظ کلیــات، تغییراتــی در جزئیــات ایــن طرح ایجاد شــد. براین اســاس، با کنار گذاشــتن پایــه مالیــات برســپردهه­ای بانکــی، دولــت ســه الیحــه جداگانــه بــرای تحول نظام مالیاتــی را تدوین و به مجلــس ارائه میکند. یکی از لوایح مالیــات بــر فعالیتهــا­ی اختال زای اقتصادی است که به گفته محمدعلی دهقــان، معــاون وزیــر اقتصــاد روز چهارشــنبه و پــس از نهایــی شــدن در ایــن وزارتخانــ­ه بــه دولــت رفــت. این الیحه بــا هــدف ســاماندهی بازارهای مختلــف خــارج کــردن فعالیتهــا­ی ســفته بازانه را در دســتور کار خود قرار داده است.

براســاس گفتههــای معــاون وزیــر اقتصاد، الیحه پیشنهادی اخذ مالیات از فعالیتهــا­ی اختــال زا بــا رویکــرد نوآورانــه و ســرکوب فعالیتهــا­ی اقتصــادی غیرمولــد و محتکرانــه تنظیم شده است و تاش شده نه تنها هیچگونه اختالی در بازارهای مولد و بخش واقعی اقتصاد وارد نشود، بلکه اجــرای این طرح زمینهســاز مهاجرت ســرمایه از فعالیتهــا­ی اختــالزا و ســوداگریه­ایی کــه هیچگونــه خلــق

ارزش اقتصادی ندارند به بخشهایی از اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم میسازد.

درکنــار ایــن الیحــه، دو الیحه دیگر شــامل «مالیات بــر عایدی ســرمایه» و «مالیــات برجمــع درآمد اشــخاص حقیقــی» نیــز در حــال طــی کــردن آخریــن مراحــل بررســی در وزارت امــور اقتصــادی و دارایی اســت تا طی روزهای آینده روی میــز هیأت وزیران قرار گیرد. ■ مالیات بر عایدی ســرمایه چه هدفی دارد

امــا درمیــان ایــن لوایــح ســهگانه آنچه توجهات را بیشــتر به خود جلب کــرده، مالیــات بــر عایــدی ســرمایه با اولویــت عایــدی بــر مســکن اســت که پس از تدوین در سازمان امور مالیاتی چنــد روزی اســت کــه در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی درحــال بررســی است.

مدیــرکل دفتــر پژوهــش و برنامهریــ­زی ســازمان امــور مالیاتــی، دربــاره جزئیــات الیحــه مالیــات بــر عایــدی ســرمایه گفت: درایــن الیحه،

مســکن، ملــک، خــودرو، طــا و ارز بهعنوان داراییهای مشــمول مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهاد شده است.

وی توضیــح داد: در بررســیها و بحثهــای کارشناســی صــورت گرفته درباره این الیحه، درخصوص مالیات بر عایدی مســکن و ملک اجماع نظر وجــود دارد، اما درباره ســایر داراییها ماننــد خودرو، طا و ارز نظرات موافق و مخالــف زیــادی وجــود دارد و هنــوز جمعبنــدی کاملی در این بــاره انجام نشده است. ■ مالیات بر عایدی مســکن چه کسانی را هدف گرفته است

براســاس توضیحــات ایــن مقــام مســئول، ایــن الیحــه تنهــا ســوداگران و دالالن بــازار مســکن و ملــک را هــدف قــرار میدهد؛ کســانی که میان تولیدکننده و مصرفکننده نهایی قرار میگیرند و ســودهای بــادآورده کانی به جیب میزنند و از سوی دیگر باعث افزایــش قیمتهــا میشــوند. درواقع این نــوع مالیات قصد دارد بخشــی از ســود بــادآورده این افــراد را دریافت و درنهایت به ثبات بازار نیز کمک کند. ■ اکثر معاملهکننـ­ـدگان بازار از مالیات معافند

پــس از مطــرح شــدن الیحــه دریافــت مالیــات از عایــدی ســرمایه بخصــوص مســکن، ایــن پرســش مطرح شــد که ایــن مالیــات جدید از چه کسانی دریافت میشود. برهمین اســاس این نگرانی نیز بــه وجود آمد کــه افــزوده شــدن مالیــات جدیــد در بازار مســکن باعث افزایش قیمتها خواهــد شــد. ایــن درحالــی اســت که «توتونچی ملکــی» معتقــد اســت که ایــن الیحــه بــه گونــهای تدوین شــده است که اکثر خریداران و فروشندگان در بــازار مســکن کــه بــا هــدف غیرســوداگ­ری وارد بــازار میشــوند از این مالیات معاف هستند.

بهگفتــه وی، متأســفانه برخــی از کســانی کــه از وضعیــت فعلــی ســود میبرند و شــفافیت معامات خرید و فروش به زیان آنهاســت بــا ابزارهایی کــه در اختیــار دارند بهگونــهای مطرح میکنند کــه دولت قصــد دارد قیمت مســکن را افزایــش دهد و هــر کس که ملــک یــا واحــد مســکونی خریــداری کند باید مالیات ســنگینی بپردازد. اما این برداشــت از الیحه بــه هیچ عنوان درســت نیســت، چرا کــه همانگونه که اشــاره شــد هــدف اصلــی ایــن الیحــه همــان ســوداگران و دالالنــی هســتند کــه در مــدت شــش مــاه دههــا ملــک میخرند و میفروشند.

وی تأکیــد کــرد: کســانی کــه بــرای اســتفاده شــخصی ملــک یــا واحــد مســکونی خریــداری میکنند یــا خانه خــود را تبدیــل بــه احســن میکننــد مشــمول مالیــات نیســتند و معــاف میشوند.

این مقام مســئول با اشاره به اینکه هنوز درباره جزئیات فنی توافق نهایی صورت نگرفته اســت، گفــت: اما برای مثــال میتــوان بــرای هــر سرپرســت خانــوار یا هر کد ملی امتیازاتی در نظر گرفــت یعنی هر کد ملــی میتواند در یک بــازه یک یا دو ســاله یک معامله و خریــد و فــروش واحــد مســکونی داشــته باشــد و از مالیــات بــر عایــدی مسکن معاف باشــد. حتی افرادی که بــرای فرزنــدان خــود واحد مســکونی خریــداری میکننــد از مالیــات معاف هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.