تأثیر الیحه بر بازار مسکن

Iran Newspaper - - News -

مدیــرکل دفتــر پژوهــش و برنامهریــ­زی ســازمان امــور مالیاتی، درباره آثار مالیات بــر عایدی ســرمایه مســکن، توضیــح داد: براســاس مطالعــات تطبیقــی صــورت گرفته در کشــورهایی که این مالیات را اجرا کردهانــد، پــس از یک بازه یــک و نیم تا دو ســاله بشــدت قیمتها کاهش مییابد. در واقع بهدلیــل اینکه تقاضای ســفته بازانه از بازار خارج میشــود و تنها تقاضای واقعی باقی میماند روی قیمتها تأثیر مثبت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.