النتیموس‌و‌سوگل‌یاش

Iran Newspaper - - News - فائزه مشایخی خبرنگار

ناشــدنی و دیریــاب، چون کالفــی درهم پیچیده. همین پیچیدگی سبب شده که عالقهمندان ســینما یا بشــدت هوادار او باشندیامتع­صبانهبهتخط­ئهاوبپرداز­ند. مطالب این کتــاب در دو بخش تألیف و تدوین شــده است. بخش اول به بررسی و واکاوی فیلمهــای بلند و داســتانیا­ش اختصــاص دارد. بــرای هرکــدام از پنــج فیلــم اول او دو مقاله آمده اســت و ســه جســتار هم ســه فیلم آخــر کارنامــه او را مورد نقد و بررسی قرار میدهد. ■ ■

■ ■ یورگوس النتیموس یونانی که فیلمهای درخشــانی مانند «خرچنگ» و «کشــتن گــوزن مقــدس» را بــه عنــوان آثــاری مثالزدنــی در پرونده کاری خــود و البته در ســینمای ایــران دارد در «ســوگلی» پــای داســتانی تاریخــی را وســط کشــید کــه البتــه آنچنان هــم ســندیت تاریخی ندارد. النتیمــوس در این فیلم برعکس فیلمهــای قبلــیاش که بشــدت بر فرم تأکیــد داشــت و امضــای قاببندیهای خاص او به ذهــن میآورد اینبار روایتی عامیانــه را پیش روی مخاطب خود قرار داد کــه بیش از هرچیزی بر قصه اســتوار اســت و ماجرای یک ملکه انگلیسیتبا­ر را که با افســردگی دســتبهگری­بان است تعریف میکند. او در «سوگلی» همانقدر کــه از فرمهــای پیچیــده فاصلــه گرفته، همچنــان فضای ابــزورد را بــرای روایت داستان انتخاب کرده و داستان را سادهتر،

ترنس مالیک (مجموعه مقاالت) گردآورنــد­گان: ســعیده طاهــری و بابککریمی ناشر: انتشارات شورآفرین چاپ اول 1397

سرراســتتر و آمیختــه بهطنــز ارائــه میکند. فیلم، داســتان ســه زن را روایت میکند که یکی ملکهای افســرده است و آن دو دیگــری نزدیکانــی که میخواهند ســوگلی دربار و ملکه باشــند. نورپردازی منحصــر به فــرد فیلم که برگرفتــه از نور طبیعی اســت نیز جلوه بصــری ویژهای به اثر بخشیده و باعث میشود مخاطب نزدیکی بیشتری با داستان داشته باشد و این احســاس با فیلمبرداری فوقالعاده اثر، دو چندان میشود. ■ کارگردان:یورگوسالنت­یموس ■ بازیگران: الیویا کولمن، اما استون، مارکگیتیس ■ سالساخت:8102 ■ مدتزمان:021دقیقه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.