جهانی‌با‌آد‌مهای‌واقعی

Iran Newspaper - - News -

مراســم نکوداشــت محمد تهامینــژا­د و ابراهیــم مختاری، در هتــل پارســیان انقالب بــه همراه تقدیــر از ســه کارگردان دیگر مستند برگزار شــد. به گزارش ایلنا، محسن استادعلی رئیس هیأت مدیره انجمن کارگردانان سینمای مستند طی سخنانی در این مراسم گفت: «امشــب در شــب کارگردانان سینمای مستند گردهم جمع شدیم تا خستگی را از تــن اعضــا به در کنیــم. امیدوارم این شــب بهطور مداوم در ســالهای آینده هم تکرار شــود.» روبرت صافاریان، مستندســاز نیز با اشــاره به جایگاه مختاری به عنوان تئوریسین سینمای مستند گفت: «معموالً ما تجربههایما­ن را جمعبندی نمیکنیم، اما ابراهیم مختاری در فیلمها و کتابهایش این کار را انجام میداد. او تنها تئوریسین ســینمای مستند اســت که ســعی میکند آن را به مرحله نظریه ارتقا دهد. او با بیان اینکه در سینمای مستند با آدمهای واقعی سر و کار داریم که همین امر کار را سخت میکنــد، افزود: «چیزی که در اکثر آثار تهامینژاد میتوان دید این اســت که با حفظ فاصله و بدون تعجیل به نظاره سوژهها میپردازد. من معتقدم او در کارش به سبک مشاهدهگریر­سیدهاست.»

ابراهیم مختاری در مراســم نکوداشت خود گفت: «خوشحالم از اینکه در جمع مستندســاز­ان و دوســتانم هســتم. این شــب برای من معنــای دیگــری دارد و آن در کنار محمد تهامینژاد بودن اســت. از هیأت مدیره انجمن کارگردانان مســتند برای برپایی جشن امشب تشکر میکنم.» محمدرضا اصالنی، مستندساز پیشکسوت نیز گفت: «خانواده مســتند، خانواده بسیار شریف و نمونه خاصی است به همین دلیل بایــد مواظب این خانواده بود. او با بیان اینکه ســینما برآیند هنرهاســت، ادامه داد: «برخالف برخی هنرها مانند نقاشــی و موســیقی که مســتقل و واحد هستند، سینما برآیند همه اندیشههای بشری در جهان امروز است. کسانی که مستند میسازند باید جهانبینی داشته باشند زیرا بدون دانش علوم انسانی نمیتوان سینما داشت.»

محمد تهامینژاد نیز در مراســم نکوداشت خود گفت: «شب کارگردانان مستند دارای زبان مشــخصی اســت که به مرور زمان قابل درک اســت. این شــب قطعاً در یادها و خاطرهها خواهد ماند. امشــب نخستین دوره این جشن برگزار شده و نهایت ســعی و تالش شده تا بینقص مدیریت شــود. از اعضای انجمن کارگردانان مستند بسیار تشکر میکنم و صمیمانه دستشان را میفشارم. گذراندن یک شب خوب قانون مراسم امشب است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.