همیشه میترسیدم کسی مثل ترامپ از راه برسد

Iran Newspaper - - News - استفن کینگ نویسنده

نویســنده مشــهور امریکایــی در در گفتوگــو بــا اســکوایر درباره شباهتهای شــخصیت اصلی رمان«منطقهمرده»بهدونالدتر­امپگفته شخصیت بدذات و شــروری که به شکل غیرمنتظرها­ی به ریاست جمهوریمیرس­دوهمهمعادا­لترابههممی­زند.

اگر از من بپرسند آیا دونالد ترامپ بهعنوان ریاست جمهور از رئیس جمهــوری کــه مــن در رمانهایم بــه تصویــر کشــیدهام ترســناکتر اســت یک جواب کوتــاه میدهم: بله! سالها قبل در رمان «منطقه مرده» به این فکر کرده بودم رئیس جمهوری روی کار میآیــد که کامــالً از جریان اصلی پرت اســت و آنقدر بیحســاب و کتــاب حــرف میزند کــه ذهنیــت مردم امریــکا را تســخیر میکنــد. او یــک آدم بــازاری بــود که بــه یک سیاســتمدا­ر تبدیل میشــد. مواجهــه مردم با چنین آدمی اول مثل یک شوخی بود. از کمپینهایش میشــد به این برداشت رسید. آدمی بود به اسم گرگ استیلســون که مثل ترامپ ســاندویچ هاتداگ وسط جمعیــت پــرت میکــرد. آنقــدر چیزهای پــرت و پال میگفت که کسی فکر نمیکرد انتخاب شود.

در کتــاب من وقتی گرگ استیلســون واقعاً طرفدار پیدا میکند یک گروه موتورسوار به جمع هوادارهایش میپیوندند.آنهامثلطرف­دارانترامپ­درنشستهای انتخاباتی حاضر حواسشان بود که کسی این نشستها را بــه هــم نزنــد. موقع نوشــتن «منطقه مــرده» از این نگــران بودم که نکند واقعاً روزی برســد که کســی مثل گــرگ استیلســون آنقــدر در آمارها پیشــی بگیــرد که بتواند بهعنوان رئیس جمهوری انتخاب شــود و جنگ جهانی سوم را شروع کند. نمیدانم آینده را پیشبینی کــرده بودم یا نه. اما از این میترســیدم که کســی مثل ترامــپ روی کار بیاید و بگوید: «دســت من روی دکمه بزرگتری اســت و حواستان باشــد که این دکمه واقعاً کار میکنــد!» اولیــن صحنه کتاب گرگ استیلســون را نشان میدهد که در شروع کارش است. کتاب مقدس میفروشد و یک فروشنده دورهگرد است و از این جهت در ذات خــودش شــباهتهای­ی به ترامــپ دارد. با این حــال فکر نمیکنم الزامــاً در «منطقه مرده» ریاســت جمهوری ترامپ را پیشبینی کرده باشم. ولی همیشه میدانســتم که بیــن رأیدهندگان امریکایی همیشــه این عالقه وجود دارد که به غریبهها روی خوش نشــان بدهنــد. بــا این حال اگر رمــان من مــردم را یاد ترامپ میانــدازد به خاطــرش اظهار تأســف نمیکنم. چون بــه هــر حال شــخصیتی بــوده که مــن آن را نوشــتهام؛ شــخصیتی که در ذهنم قــرار بود لولوخورخور­ه باشــد؛ لولــو خورخــورها­ی که راســتش اصالً دوســت نداشــتم هیچ وقــت آن را در واقعیت ببینــم؛ آنهم در صحنه سیاست امریکا. اما این روزها گرگ استیلسون واقعاً به ریاستجمهور­یامریکارسی­دهاست.

مترجم:هومنحاتمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.