گفتوگویتلف­نیجرمیهانت­وظریف

Iran Newspaper - - News -

«جرمــی هانــت» وزیر امور خارجه انگلیس در تماسی تلفنــی بــا محمدجــواد ظریــف - کــه در کاراکاس حضــور دارد - درخصــوص آخریــن تحــوالت مربــوط بــه توقیــف کشــتیها گفــت وگــو کــرد. در ایــن گفت وگو ظریف یادآور شد: برخاف اقدام غیرقانونی انگلیس در توقیف کشتی حامل نفت ایران، اقدام ایران براساس درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی با توجه به تخلف کشــتی انگلیســی از مقررات صــورت گرفته اســت و بایــد از مجــاری حقوقــی و قانونــی پیگیــری شــود. طرفین در این گفــت وگو بر یافتن راه حلهای قانونی و پرهیز از افزایش تنش تأکید کردند. ظریف وزیر امورخارجه ایــران در پیامی توئیتری با اشــاره به توقیف یــک نفتکــش حامــل نفــت ایــران توســط انگلیس نوشــت: برخاف دزدی دریایی در تنگه جبلالطارق، اقدام ما در خلیج فارس اجرای قوانین بینالمللی کشتیرانی دریایی اســت. او ادامــه داد: «همانطــور کــه در نیویــورک گفتم، این ایران اســت که امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس را تأمین میکند. ظریف همچنین خاطر نشان کرد: انگلیس بایــد شــریک جــرم بــودن در تروریســم اقتصادی امریکا را متوقف کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.