ریاض یک خدمه کشتی ایرانی را به عمان فرستاد

Iran Newspaper - - News -

وزارت خارجه عربســتان سعودی اعام کرد که یکی از خدمه کشتی ایرانی «ســاویز» را به عمان فرستاده اســت. به گزارش فارس روزنامه «الریاض» عربســتان ســعودی نوشــت که وزارت خارجه این کشــور از طریق ســفارت ســوئیس در ریاض، درخواســتی از وزارت خارجه ایران مبنی بر انتقال این شهروند به عمان دریافت کرده است. منبعــی در وزارت خارجــه عربســتان ســعودی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت کــه خدمــه کشــتی ســاویز بعــد از وخامت شــرایط جســمانی او بــه یکی از بیمارســتا­نهای شــهر «جازان» (جنوب غربی عربســتان سعودی) منتقل شــده و بعد از بهبود وضعیت به ســلطنت عمان منتقل شده است. شبکه العربیه ســعودی پیشــتر در تاریــخ ۴۱ خرداد نیز گــزارش داده بود که یکی از خدمه کشــتی مذکــور را بعد از مــداوا در یکی از بیمارســتا­نهای نظامی جازان به عمان منتقل کرده است. کشتی ساویز بیش از یک سال است که در آبهای دریای ســرخ و نزدیکی سواحل شــمال غربی یمن دچار نقص فنی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.