انعقاد ۰۴۷ میلیارد تومان قرارداد برای داخلیسازی قطعات خودرو

Iran Newspaper - - News -

فرشــاد مقیمی، معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت خبــر داد: قراردادهــ­ای داخلیســاز­ی قطعــات خودرو بــه ارزش ۰۴۷ میلیــارد تومــان و بــا هــدف کاهش ۵۸ میلیــون یورویی ارزبری در کشــور به امضا میرســد. به گفتــه معــاون امور صنایــع وزارت صنعــت، ۲۳ قطعه ســاز برای تولید ۵۳ قطعه خودرویی که از خارج تأمین میشــده اســت، قــرارداد بســتهاند. وی دربــاره ویژگی ایــن قطعات تصریح کــرد: در این زمینه قطعاتی انتخاب شــده که ارزبری داشــته و برای تولید آنها نیاز به ســرمایهگذ­اری باالیی در کشــور نبوده اســت. همچنین قطعاتی انتخاب شــدهاند که ترجیحاً سابقه تولید در کشور نداشته باشند و البته تولید این قطعات با اولویت قطعهســازا­ن کوچک و متوسط خواهد بود. این مقام مســئول اعالم کرد: شــرکتهای قطعهســازی در این قراردادها ترجیحاً زیر مجموعه شــرکتهای خودرو ســاز نخواهند بود و قطعه سازان، نوع قطعه و زمان تحویل نیز اعالم شده است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.