هر‌روز‌یک‌قربانی‌جدید‌شناسایی‌می‌شود

Iran Newspaper - - News - ترانه بنی یعقوب گزارشنویس

«باورنکردنی است، هر روز قربانی تازهای با ما تماس میگیرد، طوری که خودمان هم شوکه میشویم از گوشه و کنار کشور از شهرها و روستاهای دورافتاده. میگویند در اینترنت جســـتوجو کردیم و بـــه نام انجمن شـــما برخوردیم و بعد تماس گرفتیم. بارها گفتم اســـید اســـلحه بیصدا شـــده و دائم قربانی میگیرد.» اینها حرفهای دکتر سیدکمال فروتن اســـت، جراح پالســـتیک و مؤســـس انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی.

ایـــن انجمن دو ســـال پیـــش به همت جمعـــی از فعـــاالن مدنـــی و اجتماعـــی وهمچنین تعدادی از قربانیان اسیدپاشـــ­ی تأســـیس شـــد. ایـــن روزهـــا آنچه بیـــش از همه، پایهگذاران این انجمن را هم شـــوکه کرده اســـت وجود قربانیان پر تعداد گمنام اسیدپاشـــ­ی اســـت، کســـانی که در گوشهای از کشـــور بیصـــدا غصـــه میخورنـــد، درد میکشند و پیر میشوند.

دکتر فروتن که در هفتههای اخیر سه زن قربانی اسیدپاشی را در دفتر انجمن ویزیت کـــرده، میگوید:«درهفتههایًاخیـــر زنی را ویزیت کردم که صورتش کامال صاف شـــده بود. دو چشـــمش را از دســـت داده بود. این خانم قبل از اسیدپاشی بســـیار زیبا بود. این خانـــم و دو زن دیگرهمین اطـــراف تهران یا در جنوب شـــهر تهران زندگـــی میکنند و تا به حال موضوع اسیدپاشیشـ­ــان رســـانهای هم نشـــده. یک آقای دیگر را هم که قربانی اسیدپاشی در کرمانشـــا­ه بود جراحی کردم. این همـــه مراجعه کننده بـــرای خود ما هم عجیب است. االن پرونده پزشکی 43 نفر را در انجمن تشکیل دادهایم اما با تماسهای اخیر حدس میزنیم تعـــداد قربانیان چند برابر این تعداد باشد. این قربانیها نه فقط نیازمنـــد کمکهای پزشـــکیان­د کـــه نیاز به کمک اجتماعی دارند تا از انزوا و خانه نشینی که به اجبار نصیبشان شده درآیند. امکانات انجمن هم محدود است و نمیتواند به همه رســـیدگی کند مثالً تعدادی از این قربانیها حتی امـــکان ســـفر به تهـــران و اســـتفاده از امکانات درمانی را ندارند.» ■ قربانی خاموشی از بم

پوران پویایی را چنـــدی پیش دیدم. زن 50 ســـالهای که چندین ســـال پیش قربانی اسیدپاشـــ­ی شـــوهر معتـــادش شـــده بود. هیچـــگاه خبـــر اسیدپاشـــ­یاش از محدوده خانـــهاش فراتـــر نرفته بـــود تا اینکـــه با ما گفتوگو کـــرد. فکر میکردم او و رعنا دختر بچـــه اهـــل روســـتای همـــت آباد بـــم تنها قربانیان اسیدپاشـــ­ی این شـــهر هستند. اما ایـــن روزها زن جـــوان دیگری با مســـئوالن انجمن تماس میگیرد و میگوید 6 ســـال پیش قربانی اسیدپاشـــ­ی خواهر شوهرش شده. با زن که صحبت میکنم، میخواهد نامـــش را در این گزارش نیـــاورم. میگوید نـــه اینکه از اسیدپاشـــ­ش بترســـد، نه، فقط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.