بازندگان برندگان

Iran Newspaper - - News -

ریا سیهورن عدم حضور بازیگر کیم وکسلر از «بهتره با سال تماس بگیری» احتماالً ظالمانهتری­ن اتفاق ممکن اســت. کیــم در این فصل بیش از هر شخصیت دیگری در مرکز توجه قرار داشت و بازی سیهورن درخشان بود. با وجود این، حتی یک نامزدی هم در صفحه ویکیپدیای او دیده نمیشود. هیچ دلیل قانعکنندها­ی برای این موضوع وجود ندارد. باید از عدم حضور او عصبانی بود. پاما ادلون «چیزهــای بهتــر» که به راحتــی میتوان آن را بهترین ســریال شــبکه FX دانســت، در حالی که میتوانســت در سه بخش به راحتی نامزد شود به کلی کنار ماند. پامال ادلون در کنار بازی در نقش اصلی، تمام قســمتها را کارگردانی کرده و دو سوم این فصل را بدون حضور همکار مؤلفش، لویی ســیکی نوشته است. میتوان ادعا کرد که این فصل، بهترین فصل سریال تا به اآلن بوده است اما کسی انگار دوست نداشت او را ببیند. ِگلو کمــدی نتفلیکس نســبت به فصل اولــش به لطف تمرکز روی دوســتی و روابط شــخصیتهای اصلی، پیشــرفت بســیار زیادی داشــت. همچنیــن میتــوان گفت دو قسمت از این فصل سریال، جزو بهترینهای سال بودند. برای همین، عدم حضور «ِگلو» در میان بهترین سریالهای کمدی قابل قبول نیست. اگر بخش درام میتواند هشت نامزد داشته باشد، چرا بخش کمدی نتواند «ِگلو» را در خود جای دهد؟ تسخیرشدگی ســریال ترســناک آناتولــوژ­ی نتفلیکس بهعنــوان یکــی از معــدود نامزدهــای بخش ســریال کوتاه حتی یــک نامزدی هــم دریافــت نکــرد. در میان کار بســیار خوب تمام بازیگران و نویسندگان، شاید در این میان بیش از همه سر خالق و کارگردان سریال، مایک فالناگن کاله رفته باشد. او در بهترین قســمت ســریال، دو طوفان، پنج پالن طوالنی گرفت که بین زمان حال و گذشته رفت و آمد میکرد. ساخت این قسمت، بیشک چالشبرانگی­زترین اپیزود این فصل از برنامههای تلویزیونی است و نتیجهاش، بسیار جادویی. بازی تاج و تخت ۰۱ بازیگر از «بازی تاج و تخت» در بخشهای مختلف بازیگــری نامزد شــدند و این مقدار بسیاربیشتر­ازچیزیاستک­هاستحقاقشر­ا داشتند.کارامیلیاک­الرکباتوجه­بهمحتوایی که به او داده شــده بود، از باقی بهتر بود. فکر کنید اگر این فصل عجوالنه جلو نمیرفت، کالرک چه شــاهکاری برپا میکرد. لنا هدی در طول سریال عالی بوده اما در فصل هشت، بیشتر وقتش را صرف ایستادن کنار پنجره و نگاه کردن به بیرون کرد. پیتر دینکلیج پای ثابت نامزدی بوده و دوباره نامزدشدنش شوکهکننده نیست.کیتهرینگتو­نهمنمیتوان­ستنامزدنشو­د.ایننامزدیه­اگوییبیشتر­برپایهکل سریالبودها­ندتافصلهشت­میکههمهازک­یفیتنهچندا­نجالبشباخب­ریم. سورپرایز واقعی:تیون گریجوی غافلگیریوا­قعی،حضورآلفیآل­نکناردینکل­یجونیکوای کوســتر والدو در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل است.طرفداراندو­آتشهسریالع­اشقرستگارش­دنتئون در این فصل بودند اما روراســت باشــیم، از ترس لرزیدن و دزدیدن نگاه، چندان برای نامزد شــدن جالب نیستند. در بخش بهترین بازیگر زن مکمل، «بازی تاج و تخت» چهار نماینده دارد! میسی ویلیامز، سوفی ترنر، گوئیندولین کریستی و لنا هدی. به جای این چهار نفر، بازیگران دیگری شایستهحضور­دراینبخشهس­تند.حضورکاریسو­انهوتنرادر­بخشبازیگرا­نمیهماناز یادنبریم.حضورکوتاهم­لیساندراجا­لببوداماشا­یستهجایزهن­یست. رودخانه شیتز حضور موفق این سریال میان نامزدهای این دوره از مراسم امی پس از پنج فصل را باید به فال نیک گرفت. چهار نامزدی که این ســریال اســتحقاقش را داشــت شامل بهترین بازیگر کمدی مرد و زن و حضور میان بهترینهای کمدی مراسم امسال بود. بری حضــور دوباره بیــل هیدر و هنزی وینکلــر قابل پیشبینی بود ولی حضور ســه نفر دیگر هم جالب توجه است. استفن روت و آنتونــی کاریــگان در بهترینهــا­ی نقش مکمل مــرد حاضر هســتند اما باید نگاهی ویژه به کار ســارا گلدبرگ انداخت. او، ســالی سریال «بری» را به یکی از پیچیدهترین شخصیتهای تاریخ تلویزیون تبدیل کرده، شــخصیتی که بتوان با او ارتباط برقرار کرد. توانایی او در انسانی کردن سالی با آن انرژی بسیارش، شگفتانگیز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.