سامانهدفاع­یتاد در راه عربستان

Iran Newspaper - - News -

وزارت دفــاع امریــکا (پنتاگــون) اعــام کــرد، شــرکت الکهیــد مارتیــن امتیــاز عقــد قــراردادی بــه ارزش ۸۴.۱میلیــارد دالر بــرای فروش ســامانهها­ی دفاعی موشکی «تاد» به عربستان را به دســت آورد. به گزارش ایســنا به نقل از سایت شبکه العربیه، پنتاگون اعــام کرد، این قرارداد جدید اصاحیــه توافقنامــ­ه ســابق در زمینه تولید ســامانه دفاعی برای عربســتان اســت و ارزش کلــی قــرارداد فــروش ســامانه تــاد را تــا ۶۳.۵میلیــارد دالر افزایــش میدهد. این در حالی اســت کــه عربســتان و امریکا اخیــراً درصدد افزایــش همکاریهــا­ی نظامــی خود هستند.پنجشنبهگذش­تهشبکهخبری ســیانان در گزارشــی اعــام کــرد، پنتاگــون تصمیــم گرفتــه 500 نیروی امریکایی را به پایگاه ملک سلمان در شرق ریاض اعزام کند. روز جمعه هم پادشــاه عربســتان با حضور نیروهای امریکایی در کشــورش موافقــت کرد. البته اشــارهای به تعــداد نیروهایی که امریــکا قرار اســت به عربســتان اعزام کنــد، نکرد. امریــکا در آگوســت ۳00۲ تمام نیروهای خــود را از پایگاه هوایی ملک سلمان عربستان خارج کرد اما حاال پس از 6۱ ســال دوباره میخواهد بهاینپایگا­هبرگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.