سفارشی‌‌نبودن،‌مه ‌مترین‌ویژگی‌جشن‌مستقل‌سینمای‌مستند

Iran Newspaper - - News - محسن رمضان زاده کارگردان و عضو هیأت داوران جشن مستقل سینمای مستند ایران

اســامی اعضای هیــأت داوران یازدهمیــن جشــن مســتقل ســینمای مســتند ایــران اعالم شد. جشن مستقل ســینمای مستند ایران ۱3 مرداد برگزار میشود.

جشن مستقل سینمای مستند ایران بر اســاس اساســنامه­اش 9 داور دارد کــه 3 نفر از انجمن تهیهکننــد­گان مســتند، 3 نفر از انجمــن کارگردانــ­ان مســتند و 3 نفــر بــه انتخاب دبیر جشــن در ســه بخــش صــدا، تدویــن و تصویــر، مســتندها را داوری میکنند. از آنجایــی کــه ایــن جشــن آزاد اســت و از همه حوزهها میتوانند در آن شــرکت کننــد صرفاً زبان ســینمای مســتند بــرای مــا مهم اســت. از ســویی مســتقل بــودن ایــن جشــن مهمتریــن ویژگی آن اســت. ما دولتی نیســتیم و حرفهایهای سینمای مســتند آن را برگزار میکنند. کســانی که وابستگی دولتی ندارند به همین دلیل حرفهای بودن کارها برای ما مهم است.

از ایــن نظــر جوایــزی کــه در ایــن جشــن داده میشــود هم اهمیت زیادی داشته و در مطبوعات انعــکاس بســیار خوبــی دارد و مســتندهای­ی که در این جشــن جایزه میگیرند در جشنوارهها و جوایز دیگر بهدلیل همین جایزه بیشــتر مورد توجه قرار میگیرند.

همــه اینهــا باعــث میشــود جشــن مســتقل ســینمای مســتند ایران جشــن ویــژهای باشــد. در واقــع این جشــن در کنار جشــنهای خانه ســینما، انیمیشن و فیلم کوتاه قرار میگیرد که بزرگترین ویژگیشان استقاللشان است. سفارشی نیستند و از منظــر داوران زبان ســینما در آن اهمیت زیادی دارد نه مسائل دیگر.

امســال مســتندهای مختلفــی در ژانرهــای مختلــف داریــم. مســتند اجتماعــی، مســتند محیطزیســت­ی و تاریخی خیلی خــوب داریم و این سه ژانر کامالً بارز بودهاند. به نظر من همه اینها و مستندهایی که در این جشن ارائه و داوری میشود نشــان میدهد سینمای مســتند ما به نسبت بقیه سینما وضعیت بهتری دارد و این موفقیت به این بــاز میگردد که فیلمســازا­ن مســتقل کار میکنند، تولید مســتقلی دارند و با امکانات کمی میتوانند فیلم بسازند.

در حــال حاضــر در ســینمای مســتند بــه موضوعاتی که آنها را در ســینمای داســتانی کمتر میبینیــم یــا نمیبینیم بخوبی پرداخته میشــود و مســتندهای خوبی درباره آنها میبینیم؛ اتفاقی که چند ســالی است شاهد آن هســتیم و نوید یک سینمای مستند مستقل و کارآمد را میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.