ســالم

Iran Newspaper - - صفحه اول -

■ طــرح جدید کنترل آلودگــی هوا/ آقای رســولی: انتقادی به طــرح جدید زوج و فرد و یا همان طرح جدید کنترل آلودگی هــوا دارم. ایــن طرح بشــدت به ضرر مردم عادی اســت و به نفع قشر پولدار جامعه است. اینًچه طرحی است که با پول میتوان از آن اســتفاده کرد و عمال تردد مردم عادی جامعه که قصــد ورود به طرح جهت انجام کارهای روزمره را دارند، با مشکل روبهرو شده و دچار ضرر و زیان شدهاند. از مسئولین درخواست داریم در این خصوص تجدید نظری صورت دهند.

■ مشــکالت یک هموطن/ یک شــهروند: کارشناس ارشد دانشــکده حقوق و در اســتان آذربایجان غربی ســاکن هســتم. ســال گذشــته جهت کمک معیشــت خانوادهام مقدار ۵31 تن گندم از کشاورزان خریداری کردم و تحویل سیلوهای دولتی دادم. امسال هر چقدر تالش کردم نتوانستم در سامانه ثبتنام تحویل گندم ثبتنام کنم. اینجانب هیچگونه شغل و منبع درآمدی ندارم حاال چگونه باید معیشت و درآمد خانوادهام را تأمین کنم.

■ انعکاس مشکالت موجران/ خانم خردادیان: چرا رسانهها فقط از مستأجران ســخن میگوینــد، از مشــکالت مالکان چیــزی نمیگوینــد. خانه را که ســالم و صحیح به مســتأجر میدهند ســال بعد در حد ویرانه آن را تحویل میگیرند. پس رسانهها بهتر است منصفانه قضاوت کنند و همه چیز را در نظر بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.