بـــــرش

Iran Newspaper - - News -

■ برخورد با مفاســد اقتصادی، تنها یک اتفاق در این چهار دســتگاه دولتی نیســت، بلکه فرآیندی اســت که از ابتدای دولت یازدهم بر آن تاکید شــده اســت. به عنــوان مثال، در ســال 93 آیین نامهای بــا عنوان «پیشــگیری و مقابله نظاممنــد و پایدار با فســاد در قوه مجریه» در دولت به تصویب رســید که مطابق آن همه ســازمانها­ی نظارتی درون دســتگاهها­ی دولتی یکپارچه شدند

■ دولت با تدوین دو الیحه «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» که تاکنون در کشور سابقه نداشتهاند، گامهای بلند و اساسی را برای مبارزه با فساد برداشته اســت، گامهایی ماندگار که نوید میدهد در آینده یا فســاد به طرز قابل توجهی کاهش یابد، یا در صورت وقوع، با سرعت و شتاب بیشتری کشف و برخورد شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.