ستیزبافساد

Iran Newspaper - - News -

دومین تخلفی که او اشاره کرد، دالرهایی اســت کــه رفتــه، اما معلوم نیست به کجا و برای چه. نمکی در ایــن بــاره هم گفت: «یــک میلیارد و ۰۰۳ میلیون دالر ارز تجهیزات پزشــکی رفتــه و هنــوز دقیقاً معلوم نیســت چه کســی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.»

نمکــی در ادامــه، صریح و آشــکار از وجــود «فســاد ســازمان یافتــه» در این وزارتخانــ­ه خبــرداد و آن را ایــن طــور تشــریح کــرد: «بــا یــک فســاد ســازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخــی شــرکتهای وابســته بــه وزارت بهداشــت درگیــر بودیــم، ابایی نــدارم بگویمبسیار­یازاینشرکت­هایوابسته به هیــأت امنای ارزی هــر یک به نوعی مشــکل دارند، البته در حال حسابرسی هســتیم و بعــد از آن هــم اغلــب ایــن شرکتها منحل خواهند شد.»

وزیر بهداشــت، درعین حــال از یک فســاد رســانهای هــم پــرده برداشــت، فســادی کــه تــا پیــش از ایــن تنهــا زمزمههــای آن مطرح می شــد، اما این بــار آشــکارا برمــال شــد: «از قــرار موثــق شــبکه رانــت و فســاد اقتصــادی بیــن برخی افراد و شــبکههای مجازی هزینه میلیاردی میکنند که مثالً من و وزارت بهداشــت را تخریــب کننــد؛ ۰۲ میلیون تومان برای هر توئیت علیه نمکی خرج میکنند، این پولها از کجا آمده است؟ از جیــب آن مــادری که گوشــواره دختر بچه سرطانی خود را در خواب درآورد و فروخت تا فالن داروی قاچاق یا تقلبی اینها را تهیه کند؟»

نکته اینجا است که وزارت بهداشت در برخــورد بــا مفاســد، تنهــا بــه بیــان، رســانهای کــردن یــا افشــای آن بســنده نکــرده اســت. چنــان کــه ســیدکامل تقوینــژاد، معــاون توســعه و مدیریت منابــع ایــن وزارتخانــ­ه، 4۲ تیرمــاه در نامــهای بــه سرپرســت ســازمان غــذا و دارو، خواســتار روشن شدن فرجام ۰۳۱ میلیون یورویی شد که ۰۱ شرکت دارویی و تجهیزات پزشــکی مورد اشــاره رئیس کل بانک مرکزی دریافت کردهاند.

امــا ایــن تنهــا قــدم ایــن وزارتخانــ­ه

نیســت، چنــان کــه مدیــرکل روابــط عمومــی وزارت بهداشــت از برخــورد بــا شــرکتهای زیرمجموعــ­ه هیــأت امنــای ارزی و انحــالل بســیاری از آنهــا هم خبــرداد. کیانوش جهانپــور در این بــاره به «ایران» گفــت: «برخی افراد در ســازمان غذا و دارو و هیأت امنای ارزی هنگام تخصیص و نوبت دهی ارز رشوه دریافــت کردهانــد، همــه شــرکتهای زیرمجموعه هیأت امنــای ارزی منحل شــده یــا خواهند شــد و تنها دو شــرکت زیرمجموعهه­یأتامنافعا­لیتخواهند کــرد.» او البتــه اضافــه کــرد: «بــا توجــه بــه اینکــه هرگونــه اطالعرســا­نی بدون دخالت مقام قضایی در روند کار اخالل ایجاد می کند و منجر به تبانی میشود، از بیان نام شرکتها معذوریم.»

مدیــرکل روابــط عمومــی وزارت بهداشــت در پاسخ به اینکه چه کسانی پشــت توئیتهــا علیــه وزیر بهداشــت هســتند و مســتندات این اظهار نظرها، چیســت، تصریح کرد: «قصــه به اندازه کافی روشــن اســت. یک عــده خبرنگار و اصحــاب رســانه به شــکل هدفــداری اقــدام به تخریب چهره وزیر بهداشــت میکنند. ما «اســکرین شات» پیامهای محتــوی پیشــنهاد ۰۲ میلیــون تومانــی بــرای هر توئیت علیه وزیر بهداشــت را در اختیــار داریــم، هــر دو طــرف ماجرا هم مشخص هستند، اما این حاشیهها واقعاً مســأله وزارت بهداشت نیست و دســتگاهها­ی امنیتی و انتظامی باید به مسأله ورود کنند.»

او بــا اشــاره بــه اینکــه کانونهایی از برخی افراد خاص یا اشــخاص حقیقی یا حقوقــی که تحت تأثیر فضای مبارزه بــا رانت تحتالشــعا­ع قــرار گرفتهاند و منافع بزرگشــان حــذف شــده، اقدام بــه تخریــب وزارت بهداشــت میکنند، اظهــار کــرد: «ایجــاد ابهــام و گل آلــود کردن فضا وزارت بهداشــت را از مســیر رســیدگی و تصمیمســاز­ی برای حذف منافع باز نمیدارد. مستندات مربوط به هر آنچه که وزارت بهداشــت ادعا کرده مبنی بر اینکه برخی اصحاب رسانه پول گرفتهاند و علیه وزیر بهداشــت توئیت میکنند، موجود اســت و تحویل مرجع رسیدگی خواهد شد.»

■ زنگنهومقاب­لهبانفتخوا­ران

وزیــر نفــت روحانــی را میتــوان از چهرههــای برجســته مبــارزه بــا فســاد دانســت، وزیــری کــه از ابتــدای دولــت یازدهــم تــا امــروز مقابــل آنچــه خــود «نفت خواران» نامیده، ایســتاده است. آخریــن افشــاگری بیــژن نامــدار زنگنه دربــاره فســادهای نفتــی بــه ۲۲ تیرماه بازمیگردد. او در همایش هماندیشــی کارگروه ارتقای ســالمت اداری و مبارزه بــا مفاســد اقتصــادی، بــا بیــان اینکــه عــدهای االن بــه ما فحــش میدهند که دلیلــش این اســت کــه مــا نمیگذاریم نفــت کشــور را ببرند، بخورنــد و پول آن را پــس ندهنــد، به نفتخــواری با برند بابــک زنجانی اشــاره کرد و گفــت: «هر وقــت اســم بابــک زنجانی را مــیآورم، دو هفتــه در مطبوعــات بــه مــا حملــه میشود؛ تعدادی مطبوعات جیرهخوار بابــک زنجانــی و رســانهها، امــا مــن نمیتوانم اسم وی را رها کنم. این برن ِد نفتخواریمخ­تصاوستونمی­توانم از آن بگذرم.»

پیــش از این اظهار نظر زنگنه، وقتی در شــبکههای اجتماعــی برخــی وزیــر نفت را به کم کاری در دورزدن تحریمها متهم کرده و خواســتار واســپاری دوباره این امر به بابک زنجانی شدند، بسیاری این اظهار نظرها را به شــوخی سیاســی تشــبیه کردند. اما نه فقــط دیدار برخی نماینــدگا­ن بــا زنجانــی در اویــن، بلکه یافتههــای «ایــران» نشــان میدهــد که نشانیهایی که زنگنه از خط و ربطهای فاســد و ناســالم برخــی رســانهها بــا زنجانی داده اســت، بیراه نبوده اســت. مطابق بررســیهای «ایران» مشــخصاً دو خبرگزاری، به طور مستقیم از منابع مالی بابــک زنجانی مبالغی را دریافت کرده و میکنند تا علیه زنگنه خبرسازی یــا بــه زعــم خودشــان افشــاگری کنند. هرچند این اخبار و گزارشهای تخریبی و دارای موضــع علیــه زنگنــه، عمدتاً با رویکــرد دلســوزی بــرای کشــور و نظــام تهیه و منتشــر میشــود، امــا در نهایت همان خطی را دنبال میکند که زنجانی تعریف کرده است.

آذریجهرمی؛نخستینافشا­گر دریافتکنند­گانارزدولت­ی

محمدجــواد آذری جهرمــی، جوانتریــن عضــو کابینــه اســت، امــا درعین حال جسورترین آنان نیز هست. او کمتر از یک سال بعد از تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، دست به یک افشــاگری بــزرگ زد، افشــاگری که تبعات آن بــرای مفســدان اقتصادی و رانتجویان هنوز ادامه دارد.

وزیــر جــوان نخســتین عضــو کابینه بــود کــه در تیرمــاه 79۳۱ فهرســت دریافت کننــدگان ارز دولتــی را منتشــر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که قیمت گوشیهای موبایل به سرعت در بــازار بــاال رفت، آن هــم در حالی که بسیاری از این شرکتهای گران فروش، بــرای واردات ارز دولتــی دریافــت کرده بودند و باید گوشیها را به همان قیمت به بازار عرضه میکردند.

این افشاگری، مانند زنگنه، یا نمکی، پیامدهای سیاسی برای آذری جهرمی به دنبال داشــت. امــا آذری جهرمی نه تنها عقبنشینی نکرد، بلکه یک منبع آگاه، دیروز به «ایران» گفت که «افشای فهرســت دریافــت کننــدگان ارز دولتی باعــث تشــکیل پرونــده در بســیاری از موارد شده است.»

ایــن منبــع آگاه ارتباطــات بــا بیــان اینکه «هنوز دادگاههای بســیاری از این شرکتها در حال برگزاری است» از بیان جزئیات خودداری کرد، اما تنها به بیان این نکته بسنده کرد که «میزان تخلفات مالی هر یک از این پروندهها به تنهایی به چنــد میلیارد تومان بالغ میشــود.» باوجــود همــه اینهــا، واقعیــت ایــن اســت که برخورد با مفاسد اقتصادی، تنهــا یک اتفــاق در این چهار دســتگاه دولتی نیست، بلکه فرآیندی است که از ابتــدای دولــت یازدهم بــر آن تاکید شــده اســت. به عنوان مثال، در ســال ۳9 آیین نامهای با عنوان «پیشــگیری و مقابلــه نظاممنــد و پایــدار با فســاد در قــوه مجریــه» در دولت به تصویب رسید که مطابق آن همه سازمانهای نظارتــی درون دســتگاهها­ی دولتــی یکپارچــه شــدند. براســاس ایــن آیین نامــه، کمیتــهای بــا ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــوری تشــکیل شــد کــه 4۱ عضــو دولــت در آن حضــور دارنــد و زیرمجموعــ­ه ایــن کمیتــه نیز کارگروههای­ــی اســت که در ســازمانها و وزارتخانهه­ــای زیرمجموعــ­ه دولت تشــکیل شــده اســت. میتوان حدس زد کــه وجــود چنیــن ســازوکاره­ایی باعث کشــف تخلفــات عمــده در این وزارتخانهه­ــا شــده اســت. امــا دولــت روحانــی به همیــن امر بســنده نکرده اســت. دولــت بــا تدویــن دو الیحــه «شــفافیت» و «مدیریــت تعــارض منافــع» کــه تاکنــون در کشــور ســابقه نداشــتهان­د، گامهای بلند و اساســی را برای مبارزه با فســاد برداشــته اســت، گامهایــی ماندگار کــه نوید میدهد در آینــده یا فســاد به طــرز قابــل توجهی کاهــش یابــد، یــا در صــورت وقــوع، با ســرعت و شــتاب بیشــتری کشــف و برخورد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.