ضرورت‌ورود‌بخ ‌شهای‌مختلف‌حاکمیتی‌به‌روند‌گف‌توگو

Iran Newspaper - - News - غالمعلی جعفرزاده نماینده مجلس

آغــاز فرآینــد گفتوگــوی اجتماعــی توســط دولــت یــک تحــول مثبــت در جهــت تقویــت اعتمــاد عمومــی در جامعــه اســت امــا بایــد پذیرفــت که اگر قرار به کســب نتیجــه از این تحول مثبــت باشــد، نمیتــوان و نبایــد آن را محــدود به مختصــات فعلی کرد. بــه عبارتی در این خصــوص بحث افزایش مشــارکت چه بــه لحاظ کمی و چــه کیفی دارای اهمیت ویژهای اســت. بــه این معنا که هم تعدد گروههای مشــارکت کننده در این مباحث بایــد افزایش پیــدا کند و هم موضوعــات محل بحث و گفتوگو از تنوع حداکثری برخوردار شوند. امــا یکــی از مهمتریــن زوایا دربــاره افزایش مشــارکت در ایــن گفتوگــو بــه نهادهــای حاکمیتــی برمیگردد؛ آغــاز فرآینــد ایــن گفتوگوهــا تــا اینجــا توســط دولت کلیــد خــورده امــا توســعه و بســط آن تنهــا نمیتوانــد توســط قــوه مجریــه محقق گــردد. بــه عبــارت دقیقتر عدم مشــارکت بخشها و قــوای دیگر حاکمیت در این فرآیند اتفاقی اســت کــه میتواند دامنــه گفتوگوهای آغــاز شــده را در ســطحی محــدود نگــه دارد. این مهم بــدان معنا نیســت که بقیه قــوا لزوماً رو به شبیهســازی اقــدام دولــت بیاورنــد بلکــه مســأله اصلــی مشــارکت بخشهــای مختلف حاکمیت در تحقق فلســفه اصلی گفتوگو است. در ایــران از جهات مختلفی بســترهای گفتوگو فراهم نیستند و بدون این بسترها نمیتوان به نتایج مطلوبی در ایــن حــوزه امیــد داشــت. از مهمتریــن این بســترها تضمیــن آزادی بیــان و حــق اظهارنظــر و همیــن طــور زمینــه دادن بــرای فعــال شــدن بخشهــای مختلــف جامعه مدنی است. این درســت همان جایی اســت کــه در فرآیند گفتوگو مشــارکت و همراهــی بخشهای مختلــف حاکمیت را میطلبد. در شــرایط فعلی و با وجــود تریبونهای یک طرفــه و امــکان قطــع صداهــای مختلــف بــا ابزارهای مختلــف حقوقــی، قضایــی و امنیتــی عمــاً اولیــن پیشنیاز یک گفتوگوی مؤثر از جامعه گرفته میشود و گفتوگــوی موجــود را هــم در چارچوبهایـ­ـی تنــگ، محدود میکند. مضافــاً اینکه ضعف نهادی جامعــه مدنی ما به دلیل برخوردهــا­ی ســلبی بــا تشــکلها باعث کاهش شــدید تنــوع در طرفین گفتوگو و همینطــور نمایندگی مردم در این فرآیند شــده اســت. عموم این دســت مشکات ریشــه در رفتارها و قوانینی دارند که تغییر آن عموماً از دایره اختیار و قدرت دولت خارج است و به بخشهای دیگر حاکمیت مربوط میگردد. از همین منظر اســت که بدون مشــارکت فعال و مثبت این بخشها امکان بســط این گفتوگو یا اساساً فراهم نمیگــردد و یــا اگر بشــود با صــرف انــرژی و هزینههای بســیار زیاد خواهد بود. بنابرایــن میطلبد کاری که هم اکنــون توســط دولت کلید خــورده به کمــک بخشها و قوای دیگر حاکمیــت تقویت و تکمیل گردد تا بتوان به نتیجه آن در مقاطع پیش رو امیدوار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.