صرف‌شنیدن‌کفایت‌نم‌یکند

Iran Newspaper - - News - الهه کوالیی استاد دانشگاه

چنــد وقتــی اســت کــه دولــت بانــی انجــام گفتوگــو با اقشــار و گروههایی از جامعــه شــده اســت. گروههایــی از جمــع دانشــگاهی­ان، اقتصاددانـ­ـان، جامعهشناسـ­ـان ...و کــه هرکــدام در حــوزه خــود از مشــکات و مســائل کشــور و مردم خبردار هســتند، نقطه اتصال اجتماع با دولت محســوب میشــوند. بنابراین برگــزاری این نوع نشســتها برای رســیدن به درک بهتــر از واقعیتهای جامعه بســیار ضروری است. بویژه آنکه این نشستها و تبــادل نظرات در ســطح نخبگان برگزار شــده و برای شــنیدن صــدای مــردم و ایجــاد ارتبــاط بــا مشــکات، مســائل و نیازهای جامعه سیاســت بســیار مهم و قابل توجهی است. امــا نکتــه اساســی پیامدهــای اجرایــی برگــزاری چنیــن نشستها و شــنیدن صدای مردم است. دولت و دستگاه اجرایــی بایــد پس از شــنیدن این صدا، پاســخ قابل قبول اجرایی و عملیاتی به آن بدهد. صرف شنیدن صدا کفایت نمــی کند، چرا که خود این موضــوع به افزایش انتظارات و تقاضاهــای عمومــی دامــن میزنــد. به طــور طبیعی با شــنیدن این صداها مردم انتظار دارند تا رفتار قابل قبول در جهت تأمین نیازهای آنان هم آشــکار شــود و در واقع بازتــاب عملی بیــان تقاضاهای خــود را ببیننــد. بنابراین ضمن اینکه برگزاری این گونه نشستها از اهمیت باالیی برخوردار است اما میتواند به گونهای به ضد خود تبدیل شــود. در واقع اگر پیامد اجرایی و عملیاتی نداشــته باشد میتوانــد حتی به افزایــش بی اعتمادی هــم دامن بزند. آنچه که اهمیت دارد تبدیل شــدن حرفها و تقاضاهایی که در این جلســه مطرح میشود به سیاستها، برنامهها و رفتارهایی اســت که بتواند به بازســازی اعتماد عمومی کمک کند. صرف برگزاری این نشســتها مشکلی را حل نمیکنــد بلکــه جنبــه اجرایــی آن اســت کــه میتواند در تأمین خواســتهها­ی مردم بهگونهای مورد ارزیابی و تأمل قرار بگیرد. امــا در این میان مشــکلی که وجــود دارد موانع بر ســر راه اجرایــی کــردن خروجیهــای ایــن نــوع جلســات اســت. هرچنــد همــگان بهخوبــی از مصائــب و مشــکاتی کــه دولــت در حوزه اجرا با آن روبهرو اســت اطاع دارند ولی صــرف برگزاری این نشســتها خود میتوانــد به افزایش انتظــارات در ســطوح مختلف دامــن بزند. ضمــن اینکه موانــع و مشــکات جــدی وجــود دارد اما امکانات بســیار عظیمــی هم نزد دســتگاهها­ی اجرایی هســت که به نظر میآید به درستی از آن بهرهبرداری نمیشود. ما نیازمند آن هســتیم که دســتگاهها­ی اجرایی مدیران بلندپایه و یا مدیران میانی همــه امکانات و ظرفیتهای خود را طبق طــرح مطالبــات در ایــن نشســتها بــهکار گیرنــد. در این زمینه باید ســازوکاره­ای جاری به درســتی شــکل گرفته و پیگیــری شــود و یک عــزم و اراده الزم و کافــی به نمایش گذاشــته شــود تا برگزاری آن نوع نشســتها سودمندی و کارآمدی خود را نشــان دهــد. در غیر این صورت برگزاری ایــن نــوع گفتوگوها تأثیری عملــی در بازســازی اعتماد عمومی به همراه نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.