پی ‌شنیازهاییب‌رای‌گف ‌توگوی‌اجتماعی

Iran Newspaper - - News - امیررضا واعظ آشتیانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی

فــارغ از هرگونــه جناحبنــدی سیاســی و در ارزیابــی موضــوع از جایــگاه یک شــهروند معتقــدم دولتها برای اجرای گفتوگوی اجتماعــی در ابتدا باید متخلــق به اخاق سیاسیوگفتم­انیباشند.تجربهنشاند­اده اســت که اگر دولتــی بخواهد به گفتوگوی اجتماعی از منظری پوپولیســت­ی وارد شود نتیجــه ثمربخشــی از آن نخواهــد گرفــت. اگرچــه معمــوالً دولتهــا در ســالهای پایانــی عمرشــان به راهکارهایی از این دســت فکر میکنند. حــال آنکه حرکت به ســمت اجرایی کردن وعدههایــی که دولتها به مــردم داده بودنــد میتواند نوع مؤثرتری از گفتوگوی اجتماعی را میان دولت و مــردم برقرارکند. زیرا گفتوگــوی اجتماعی را بدون عمل باید تنها نوعی فرار به جلو تلقی کرد. بــا این حال اگــر بخواهیم به مقدمات ضــروری گفتوگوی اجتماعــی مطلــوب بپردازیــم بایــد گفــت کــه یکــی از ایــن مقدمــات ضــرور اصــاح نــوع رویکــرد و ادبیاتــی اســت که دولتهــا در قبــال منتقدانشــ­ان اتخاذ میکننــد. وضعیت مطلوب آن است که دولتمردان بتوانند دستکم چکیدهای از بخشهــای مفیــد انتقادات را در سیاســتگذا­ریهای خود بــکار گیرند و از کنار دیدگاه منتقدان خود با بیاعتنایی عبور نکننــد. همچنین در نوع مواجهه خود از ادبیات مغرورانه و نگاه باال به پایین خودداری کنند. مقدمــه ضــروری دیگــر گفتوگــوی اجتماعی مفید شــکل گرفتن گفتوگو در فضای سیاســی کشــور میــان جریانهای مختلــف اســت؛ گفتوگویی که بــه دور از تخریب و توهین و در عین حال بر پایه اعتماد بهنفس باشد. در فضای سیاسی کــه فعاالن سیاســی با ادبیات نامناســب یکدیگــر را خطاب میکنند و با انگزنی و تهمت به دنبال تخریب هم هســتند دولت چگونه میتواند گفتوگوی اجتماعی برقرار کند. پیــش نیــاز دیگــر این نــوع گفتوگــو فراهم شــدن نیازهای حداقلــی آحاد جامعه اســت. دولــت زمانــی میتواند وارد ایــن مرحلــه شــود کــه بتوانــد در حــل مســائل اقتصــادی همچــون اشــتغال، تولید و توزیــع کاالهای اساســی را تا حد قابــل قبولی پیش بــرود. تا پیش از آن صحبــت کردن از هر نــوع گفتوگویــی با جامعهای کــه در نیازهــای اولیه زندگی خــود درماندهانـ­ـد صرفاً نوعــی گفتاردرمان­ــی بیحاصل به نظــر خواهــد رســید. در چنیــن شــرایطی برنامــه محــوری، عملگرایــی، باالبردن بهرهوری و شایستهســا­الری میتواند زمینههای بهتری را برای گفتوگوی اجتماعی فراهم کند. بــه باورم صداقت و شــفافیت در عملکرد دولت و مجلس و دیگــر ارکان نظــام تأثیــر قابــل توجهــی در شــکلگیری گفتوگوی اجتماعی به معنای گفتوگوی میان حاکمیت، نخبگان و آحاد جامعه فراهم خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.