آبفایاصفها­ن:چشمانتظارس­امانهدومهس­تیم

Iran Newspaper - - News -

در شماره 7111 مورخ 29 تیرماه 1398 گفتوگویی با قاسم تقیزاده خامســی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو منتشر شد که در این مصاحبه معاون وزیر نیرو اعالم کرده است: طی هفتههای گذشته تهران و اصفهان از خطوط قرمز مصرف آب عبور کردهاند و در این زمینه پیشتاز در کل کشور بودهاند. حال آبفای اصفهان میگوید که این استان پیشتاز رشد مصرف آب نیست.

روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان توضیــح داده اســت که در این گزارش معاون آب و آبفــای وزیر نیرو نقطه نظری پیرامون پیشــتاز بــودن اصفهــان در مصرف آب شــرب عنــوان کردهانــد. در حالی که جهت مزید اطالع باید گفت، ســامانه آبرســانی اصفهان بزرگ که متشــکل از ۶۵ شــهر و ۰۰3 روستا اســت، کماکان مطابق سنوات گذشته باوجود همه تمهیــدات الزم در خصــوص تأمیــن منابــع آب و اعمــال مدیریت مصرف توســط مصرفکنندگا­ن و شــهروندان اصفهانی و هوشمندسازی شبکههای توزیــع بــا کمبــود 2.2 تا 2.5 مترمکعــب در ثانیه مواجه اســت و این موجب شــده تابستان گرم امسال به سختی سپری شود. با توجه به ظرفیت محدود تأمیــن منابع آبی نه تنها اصفهان در مصرف پیشــتاز نبــوده بلکه در طی ۰1 ســال گذشــته نیز به خاطر از دســت رفتن ۴ هزار لیتر در ثانیه از منابع تأمین آب شــرب و بهداشــت کمــاکان مردم این اســتان بــا کاهش ســرانه مصرف خود، چشم انتظار اتمام و بهرهبرداری پروژه سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.