شروعکاهشقی­متهاازهفته­هایآینده

Iran Newspaper - - News -

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کشــورهای دیگر به بازارهای ســرمایه وابستهاند اما صنعت ایران به بازار پولی و بانکی وابسته است، عنوان کرد که امسال یکی از محورهایی که در این وزارتخانه در حال پیگیری است، بحث تأمین مالی و سرمایهگذار­ی به غیر از بانکها است. رحمانی افزود: در ســال گذشــته بهطــور میانگین ٢٢ درصد واردات کاال کاهش داشته است که البته این رقم در کاالهای مصرفی به بیش از ١٣ درصد و در مواد اولیه بیش از ٢١ درصد نیز میرســد که نشــاندهند­ه جهتگیری ما در کاهش واردات و افزایش زمینههای تولید ملی است. وزیــر صنعــت، معدن و تجارت در پاســخ به اینکــه با وجود کاهش نــرخ ارز در هفته اخیر، چرا قیمت کاالها کاهشی نشدهاند، تصریح کرد: کاهش قیمت در کاالهایی رخ میدهد که ظرفیت وابستگی باالیی به واردات داشته باشند. تثبیــت نــرخ ارز نیز زمانــی رخ میدهد که بازار به آن اعتماد داشــته باشــد. به همیــن خاطر بســیاری از کاالها نیز هفته اخیر افزایشــی بودهانــد. به طور مثال لبنیــات افزایشــی پیش رفتــه اما در لــوازم خانگی بــا کاهش قیمتهــا روبهرو شدهایم. آن دسته از کاالهایی که وابسته به واردات هستند، قطعاً تا چند هفته آینده روند کاهشی قیمت را تجربه خواهند کرد./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.