نویسندهجاع­ل

Iran Newspaper - - News - یگانه خدامی خبرنگار

اگــر فیلمهــای زندگینامها­ی دوســت داشته باشــید به احتمال زیاد از فیلم «هرگــز میتوانی مرا ببخشــی؟» هم خوشــتان میآیــد. فیلمی دربــاره لی ایزریــل یکــی از نویســندگا­ن مشــهور امریکایــی؛ البته لــی ایزریل بیشــتر از اینکــه بهدلیــل کتابهایــش مشــهور باشــد بــا جعلهایی کــه انجــام داده شهرت دارد و در این فیلم ماجراهای همین جعلهــا را میبینیم. کاری که ایزریــل در واقــع از ســر ناچــاری آن را آغاز میکند اما کم کم میبیند هم در آن تبحر دارد هم انگار از این کار بدش نمیآیــد. به همین دلیــل در کنار یک داســتان جدی فیلم بامــزه هم از آب درآمــده اســت. «هرگــز میتوانی مرا ببخشی؟» بر اســاس کتابی به همین نــام کــه توســط ایزریــل نوشــته شــده ساخته شده و بازی ملیسا مک کارتی در نقــش ایزریــل آنقــدر خوب اســت که خیلی راحت بــا او و ماجرای فیلم همــراه میشــوید. منتقدان زیــادی از بــازی او در این فیلم تمجید کردهاند. البتــه نــه فقــط بازی مــک کارتــی، که خود فیلــم هم بــا واکنشهای مثبت منتقدان رو به رو شــد و در نهایت هم توانســت رتبــه بیســت و چهــارم را در فهرســت بهترین آثار ســینمایی سال ۸1۰۲ به انتخاب ســایت آیآمدیبی به دست آورد. ■ هرگز میتوانی مرا ببخشی؟ ■ کارگردان: ماریل هلر ■ بازیگــران: ملیســا مککارتــی، ریچارد ای گرانت، جین کرتین، انا دیویر اسمیت و دالی ولز ■ سال ساخت: ۸1۰۲

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.