‌شهادت‌احساساتی

Iran Newspaper - - News -

در جلســه شــهادت اندکی لکنــت زبان گرفتــم و در پایــان حرفهایم، وقتی که از اعضــای افبیآی صحبت میکردم، تقریبــاً احساســاتی شــدم امــا از صمیم قلبم حرف میزدم: وقتــی در ســال ،2013 بهعنــوان رئیس افبــیآی منصــوب شــدم، فهمیــدم که بــه لطــف رئیــس جمهــوری در این پســت خدمــت میکنــم. بــا وجــودی کــه بــرای یــک دوره 10 ســاله منصــوب شــده بــودم؛ دورهای کــه کنگــره تعیین کرد تــا بر اهمیت مســتقل بــودن و دور بــودن افبــیآی از سیاســت تأکید کند، فهمیــدم که ممکن اســت به هــر دلیل یــا بدون هیچ دلیلی توســط یک رئیس جمهوری اخراج شوم. و وقتــی در نهــم مــاه مــه فهمیــدم که اخراج شــدهام آن هم به آن دلیل، فوراً بهعنــوان یک شــهروند عــادی بهمنزل آمــدم. امــا برخــی توضیحــات و تغییر توضیحــات باعــث شــد گیــج شــوم و ایــن موضوع بویــژه نگرانم کــرد. چنین توضیحاتــی و تغییــر آنهــا، مــرا گیــج میکــرد، زیرا من و رئیــس جمهور، هم قبــل از روی کار آمدنــش و هــم بعــد از آن، چنــد بار درباره شــغل من صحبت کــرده بودیــم و او بارها به مــن گفته بود کــه کار فوقالعادها­ی انجــام میدهم و ابراز امیدواری کرده بود که در این پست باقی بمانم. من هم بارها به او اطمینان داده بودم که قصد دارم به شغلم ادامه دهم و شــش ســال باقی مانده تــا پایان دورهام را حفــظ خواهــم کــرد و در ایــن پست خواهم ماند. او بارهــا بــه من گفته بود کــه درباره من بــا افــراد زیــادی از جملــه دادســتان کل کنونی گفتوگو کرده و فهمیده است که مــن کارم را فوقالعــاد­ه انجام میدهم و بســیار مورد عالقــه نیروهای افبیآی هستم. بنابرایــن وقتــی در تلویزیــون مشــاهده کــردم کــه رئیــس جمهــوری میگویــد بهدلیل تحقیقات روســیه مــن را اخراج کرده اســت و باز هم از رســانهها شنیدم که در جلسات محرمانه به دیگران گفته اســت کــه اخراج مــن فشــار زیــادی را از تحقیقات روســیه برداشــته است، دچار سردرگمی شدم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.