نزاع ۳۵۱ هزار و ۵۸۸ نفر را راهی پزشکی قانونی کرد

Iran Newspaper - - News -

ســازمان پزشــکی قانونی اعالم کرد: در ســه ماهه نخســت امسال 3۵1 هزار و ۵88 مصدوم نزاع به مراکز پزشــکی قانونی سراســر کشــور مراجعه کردند، این آمار در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبــل از آن )9۷( که آمار مراجعان نزاع ۷۴1 هزار و ۵۷۶ نفر بود، 2.۴ درصد افزایش یافته است.

بهگزارش ایرنا، از کل مراجعان نزاع در ســه ماهه نخســت امســال ۴01 هزار و 288 نفر مرد و 9۴ هزار و ۷9۵ نفر زن بودند. همچنین در این مدت اســتانهای تهــران با ۵2 هــزار و 9۴۷، خراســان رضوی با 12 هــزار و 3۷9، اصفهان با 11 هزار و 2۶3 نفر بیشترین و استانهای ایالم با 9۴۷، خراسان جنوبــی با 998 و بوشــهر با هــزار و 8۴1 نفر کمترین آمــار مراجعان نزاع را داشــتهاند. بر اســاس این گزارش، در خرداد ماه امســال نیز آمار مراجعان نزاع ۴۵ هزار و ۴38 نفر بود که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته تغییر چندانــی نداشــته و در مقایســه بــا دو مــاه فروردیــن و اردیبهشــت امســال بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.