مسجدجامعی: شهرداری گزارش حریق میدان حسنآباد را ارائه دهد

Iran Newspaper - - News -

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران از شهرداری تهران خواست که گزارشــی در مورد حریق میدان حســنآباد و ابهامات آن را به مردم و اعضای شورا ارائه دهد.بهگزارش ایسنا، احمد مسجدجامعی در تذکر پیش از دستور خود با طرح این ســؤال که چرا میدانی که دیوار به دیوار ایســتگاه آتشنشانی اســت، آتشنشــانا­ن دیر مطلع شــدند، گفــت: اینکه یک ســاختمان تاریخی سیســتم اطفای حریق نداشــته، جای سؤال اســت. همچنین باخبر شدیم که شهردار تهران دستور دادند که میدان حسنآباد بازسازی شود، اما باید عالوه بر جداره این میدان، اقدامات جدیتری در خصوص این میدان انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.