زیدان: بهتر است بیل همین حاال برود

Iran Newspaper - - News -

رویارویــی زینالدیــن زیــدان و گرت بیل با تأکید تازه ســرمربی فرانســوی رئال مادریــد بر اینکه این مهاجم ولزی باید همین امروز برنابئــو را ترک گوید، وارد مرحله جدی شــده اســت. زیزو دیروز در حاشــیه دیدار دوســتانها­ی که رئال با بایرن مونیخ داشــت و طی آن ۱-3 شکســت خورد، از بیل اســتفاده نکرد و به خبرنگاران گفت: «این کار را به این دلیل انجام دادم که باشگاه درصدد فروش این مهاجم است و به نفع همه است که تکلیف اوهر چه زودتر مشخص شود.» زیدان این فرضیه را که با بیل مشــکل شخصی دارد، رد کرد و گفت: «این گونه تصمیمهــا و تغییرات فقط در راســتای تقویت رئــال و رفع نقایص آن صورت میپذیــرد.» پــس از انعــکاس حرفهــای زیزو، جاناتــان بارنــت ایجنت بیل، حرفهــای زیدان را شــرمآور خواند و گفت: «فعــالً هیچ تغییری در وضعیت بیل صورت نمیگیرد و اگر هم زمانی تغییری ایجاد شود، نه به خاطر فشارهای زیدان بلکه با هدف تأمین منافع بیل صورت خواهد گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.