عارف غالمی به استقالل پیوست

Iran Newspaper - - News -

عارف غالمی، مدافع تیم ملی امید، با مســئوالن اســتقالل به توافق رسید تا رسماً آبیپــوش شــود. او کــه در دیدار تدارکاتی تیــم امید با تیم ملی بزرگســاال­ن بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود، به تازگی قراردادش را با فوالد فسخ کرده بود. همچنین فرشید باقری که صحبتهای ضدونقیضی درباره حضورش در تمرینات این تیم مطرح میشد، در نهایت عصر دیروز (یکشنبه) در محل تمرین آبیپوشان حاضر شد. هافبک استقالل حتی در اردوی اخیر آبی ها در ترکیه هم حضور نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.