۷۱ جاسوس « سیا» چگونه به دام افتادند

تشریح ضربه سنگین امنیتی به امریکا

Iran Newspaper - - صفحه اول -

یــک مقــام امنیتــی وزارت اطاعــات از کشــف و شناسایی ۷۱ جاسوس وابسته به ســازمان جاسوسی امریکا (سیا) خبر داد. مدیرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعات صبح دیروز در نشست خبری با اعام این خبر گفت: در تاریخ ۸۲ خردادماه امسال خبری منتشــر شــد مبنی بر آنکــه وزارت اطاعــات موفــق بــه کشــف و شناســایی یــک شــبکه جاسوســی شــده اســت. بــه گزارش ایرنا، وی ادامه داد: جاسوسهای شناســایی شــده شــامل شــاغلین مراکــز حســاس و حیاتــی و همچنیــن بخــش خصوصــی مرتبــط بــا این مراکز هســتند که بــه عنوان پیمانــکار یا مشــاور در حال فعالیت بودنــد. این مقام امنیتی با بیان اینکه این مراکز حســاس و حیاتی شامل حوزههای اقتصادی، هســتهای، نظامی و سایبری کشور است، اظهار داشت: تعداد کل جاســوسهای شناســایی شــده ۷۱ نفر اســت کــه به صورت ســلولی در ایران فعالیت میکرده و هیچ کدام از این افراد با دیگری ارتباطی ندارند. ■ روشهای «سیا» برای جذب جاسوس

وی درباره بســترهای جذب جاسوس توسط سیا تأکید کرد: برخی از شهروندان بــه واســطه ســوء اســتفاده از تقاضــای ویــزای امریــکا در دام ویــزا گرفتار شــده و در ازای اعطــای ویــزا، بــه آنهــا پیشــنهاد جاسوســی شــده اســت. برخی دیگــر نیز به واســطه حفــظ یا تمدید ویــزای امریکا از طرف ســیا مورد شــانتاژ واقع شــدهاند. این در حالی اســت که اقــدام فوق مغایر بــا قوانین ایــاالت متحده بــوده و بعضی از طعمههــای ســیا با کمــک وکای خود موفق به عبور از این دام شدهاند. مدیرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعــات افــزود: ســیا با تأســیس شــرکتهای جعلی و به بهانــه اســتخدام متخصصــان ایرانی در این شرکتها یا تأمین تجهیزات از خارج کشــور مبــادرت بــه مراجعــه اطاعاتــی بــه اتبــاع ایرانی کرده اســت. وی بــا بیان اینکــه مراجعات مســتقیم افســران ســیا تحت عناوین دیپلماتیک به شــهروندان ایرانــی در حاشــیه کنفرانسهــ­ای علمی در کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی یکی دیگر از روشهای تعرض اطاعاتی بوده است، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات مشاهده شده است افسران سیا با معرفی خــود بــه عنــوان یــک مأمــور اطاعاتــی امریکایــی، همچنین بــا ارســال ایمیل یا پیــام از طریــق شــبکههای اجتماعــی، از اعضــای ایــن شــبکه دعوت بــه همکاری اطاعاتی کرده اســت. ایــن مقام امنیتی دربــاره وعدههــای فریبنــده امریــکا بــه جاسوســان ابــراز داشــت: متهمین حین گذرانــدن دوران محکومیــت در زندان با اشــاره به وعدههای وسوسهانگیز افسران ســیا از جمله: مهاجرت به امریکا، شغل مناســب در ایــاالت متحــده و پــول، از بدعهــدی طــرف امریکایی یــاد میکنند. حتــی وعــده مســاعدتها­ی درمانــی در خارج از کشور نیز به برخی از جاسوسها ارائه شــده بود که هیچ یک عملی نشــد. وی اضافــه کــرد: وعــده تأمیــن امنیــت جاســوسها در ایــران و خــارج کشــور و اطمینــان کامــل به افــراد مبنی بــر عدم شناسایی توسط ضدجاسوسی جمهوری اســامی ایــران در مــورد تمامــی اعضای این شــبکه به چشــم میخــورد. مدیرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعات در رابطه بــا مأموریــت جاســوسها بیــان کــرد: جمعآوری اطاعات دارای طبقهبندی از مراکزمهم،همچنینانجا­معملیاتهای فنی و اطاعاتــی از مأموریتهای محول شده به این شبکه بوده است. ■ اشتباه جاسوســان در سال 92 که باعث دستگیری آنها شد

وی ادامــه داد: علیرغــم وعده تأمین امنیــت، ســیا بــا پیشبینــی احتمــال شناســایی این شــبکه جاسوسی همچون کشــف و شناســایی صورت گرفته در سال ۲۹، طراحــی خــط خــروج اضطــراری از کشــور را بــرای مواقــع خطــر و بحرانی در دســتور کار جاســوسها قــرار داده بود. بر ایــن اســاس، جاســوسها آمــوزش دیده بودند با احســاس خطــر، طی هماهنگی با ســیا و رســاندن خود به نقطهای از قبل تعیین شــده در شــهرهای مرزی، منتظر حضور رابط اطاعاتی سیا در صحنه شده و با هدایت وی از کشور خارج شوند. البته جاسوسهایی که قصد فرار اضطراری از کشور را داشــتند، به جای ماقات با رابط سیا در مرز، باًرابط ضدجاسوسی ماقات کردند و نهایتا دستگیر شدند. ■ استفاده از جاسوسان نادم سیا

مـــــــــ­ــــدیرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعــات بــا بیــان اینکــه آمــوزش ویژه ضدبازجویــ­ی بــه جاســوسها از دیگــر تدابیر اتخاذ شده برای مواقع دستگیری بود، گفت: با مشــاهده اشراف اطاعاتی وزارت از سوی جاسوسها، آن آموزشها کارســاز نشــد و تمامی اعضای این شبکه جاسوســی اعتــراف کردنــد. وی دربــاره سرنوشــت جاســوسها اظهــار داشــت: افــرادی کــه آگاهانــه و عامدانه به کشــور خیانت کــرده و حاضر به جبــران مافات نشــدند، تحویل دســتگاه قضایی شدند. آن دســته از کســانی هــم که بــا صداقت کامل بــا دســتگاه امنیتــی کشــور تعامل کــرده و ندامتشــان نیــز ثابت شــد، علیه امریکاییها مورد مدیریت اطاعاتی قرار گرفتند. ■ همــکاری برخــی کشــورهای آســیایی و اروپایی با «سیا» علیه ایران

این مقام امنیتی افزود: تجربه موفق تبادل با متحدین اطاعاتی در ســال ۲۹ باعث شــد تا سرنخهای اطاعاتی کیس اعم از افســران سیا، ســرنخ و روشهای مــورد اســتفاده در ایــن شــبکه در اختیار ســایر ســرویسهای اطاعاتــی نیــز قرار گیــرد تا شکســت جهانی مجــددی برای ســیا رقم بخورد. وی از همــکاری برخی از کشورها با جاسوسهای سیا خبر داد و تصریح کرد: با توجه به بهرهبرداری سیا از برخی از کشــورهای اروپایی و آســیایی جهت برقــراری ارتبــاط با منابــع خود و با عنایت بــه اطاع قبلی ســرویسهای اطاعاتی این کشــورها از موضوع، قطعاً مســئولیت امر برعهده این کشــورها نیز خواهــد بــود. مدیــرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعــات اضافــه کــرد: نظــر بــه زمینگیر شــدن ســیا در اثر این شکست، طبیعــی اســت ایــن ســرویس مبــادرت بــه ترمیم و بازســازی خود کند کــه البته جامعــه اطاعاتــی کشــور نیــز بیــدار و هوشیار خواهد بود. ■ جاســوسهای بازداشــت شــده ایرانی هستند

مدیرکـــــ­ـــــــــل ضدجاسوســی وزارت اطاعات درباره تابعیت جاســوسهای دستگیر شده خاطرنشان کرد: هیچ کدام از دستگیرشــد­گان، از اتبــاع کشــورهای خارجی نبــوده و همگی تابعیــت ایرانی داشــتهاند. ایــن مقــام امنیتی در پاســخ

بــه این ســؤال کــه آیــا فعالیتهــا­ی این جاســوسها منجر به خرابکاری در کشور شــده است، ابراز داشــت: زمان همکاری و بهکارگیــر­ی ایــن افــراد متفــاوت بــوده است؛ برخی تنها چند ماه همکاریشان را آغــاز کــرده بودنــد و برخــی بیشــتر اما زمــان شناســایی ایــن افــراد کوتــاه بــود و چون شناســایی آنها بســیار زود و بهنگام صــورت گرفت، هیچ اقدامی که منتج به خرابــکاری و اختال شــود، انجام نشــده است. ■بازداشــت شــدگان جدیــد، تبــادل نمیشوند

وی دربـــــــ­ــــــــــ­ــاره احتمــال تبــادل جاسوسهای بازداشت شــده با ایرانیان زندانی در خارج از کشور، گفت: این افراد همگی ایرانی بوده و جزو تبادلشوندگ­ان محســوب نـــــــــ­ــــــــــ­میشوند. مدیــرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعــات دربــاره

مشــارکت دیگــر کشــورها در دســتگیری ایــن جاســوسها یــادآور شــد: اســتارت ماجرا از ســوی ضدجاسوســی کشــور زده شــد اما همانند اتفاقی که در سال ۲۹ رخ داد، ســرنخها و اطاعــات الزم در اختیار متحــدان اطاعاتی ما قرار گرفته اســت. وی دربــاره تجهیزات وارد شــده از ســوی ایــن افــراد و تهدیداتــی کــه از ســوی این تجهیزات وجــود دارد، عنــوان کرد: همه تجهیــزات وارد شــده از ســوی آنها، مورد رصــد و بررســیهای فنــی قــرار گرفتــه و خوشبختانه منجر به خرابکاری در کشور نشده است. ■ ابزارهایجا­سوسان مدیرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعات به آموزشهــای پیچیده این جاسوســان اشــاره کــرد و یــادآور شــد: تمامــی افــراد دورههای پیچیده برقراری ارتباطات امن از داخل کشور با خارج به وسیله ابزارهای مخصوص جاسوسی را از جانب افسران ســیا فراگرفتهان­د. سیا جهت انتقال، ابزار ارتبــاط امــن و تجهیــزات فوق پیشــرفته جاسوســی برای شــبکه خــود در ایــران از ناقــل اطاعاتــی اســتفاده کــرده اســت. ناقلها عمدتاً به شــکل سنگ تهیه شده که وســایل مــورد اشــاره در آن جاســازی شــده و جاســوسها با روشهای پیچیده مأموریت برداشتن آنها از نقاط مختلف شــهری از جملــه مناطق پارکــی، نواحی کوهستانی ...و را عهدهدار میشدند. این مقام امنیتــی با بیان اینکه ســیا مبادرت بــه ارســال مــدارک هویتی جعلــی برای جاســوسها بــرای عملیاتهــا­ی خاص از طریق ناقلها کرده اســت، عنوان کرد: بررســیها حاکی از آن اســت کــه مدارک جعلــی بــه صــورت ناشــیانها­ی توســط ســیا جعل دولتی شــده که در پی کشــف موضــوع توســط ضدجاسوســی، دســتور امحــای همــه مــدارک موجــود از ســوی افسران سیا برای جاسوسها صادر شد. ■ تشدید جاسوسی در دوره ترامپ

این مقام امنیتی درباره نقشآفرینی دیگــر ســرویسهای اطاعاتــی در انجام جاسوســی از ایران گفــت: ردپایی از هیچ ســرویس اطاعاتی دیگری در این کشف وجود نداشــته اســت. وی درباره تشــدید جاسوســی از کشــور در دوره ریاســت جمهــوری ترامــپ، اظهــار داشــت: بعد از ســرکار آمدن دونالد ترامــپ به عنوان رئیــس جمهــوری و انتخــاب «جینــا هاســپل» بــه عنوان رئیس ســیا، تشــدید اقدامات اطاعاتی از ایران در دســتورکار ایــاالت متحــده قــرار گرفتــه. مدیــرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعــات دربــاره نقشآفرینــ­ی دیگر دســتگاهها­ی امنیتی در بازداشــت جاســوسها تصریــح کرد: محــور شناســایی افــراد، وزارت اطاعات بــود امــا در ادامــه ایــن فرآینــد، برخورد، تعامل و مدیریت موضوع با ســایر مراکز اطاعاتی همکاری خوبی صورت گرفت.

دونالــد ترامپ رئیسجمهــو­ر امریکا هم ســاعاتی بعــد از این نشســت خبری در توئیتر مدعی شــد که « گــزارش ایران دربــاره گیرانداختن جاســوسهای ســیا، کاماً غلط اســت و اصــاً حقیقت ندارد. باز هم دروغ و پروپاگاندا مانند پهپادشان که ساقط شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.