ارزهای مجازی رسمیت یافت

در نشست مشترک دولت و مجلس بررسی شد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

تــا ســه مــاه دیگــر و حتــی زودتــر وضعیــت ارزهــای مجازی مشخص میشود و هواداران آن میتوانند قانونی کار خود را ادامه دهند و از طرفــی کســانی که ماینرهایشـ­ـان (دســتگاهها­ی تولیدکننده بیتکوین) جمــع و بــه آنهــا لقــب قاچاقچــی داده شــده بود رفــع اتهام میشــوند و میتوانند در چارچوب قانون فعالیت کننــد. این گفتهها ماحصل جلســهای بود که روز گذشته وزرای اقتصاد، نیرو، صنعت، ارتباطــات و رئیس کل بانک مرکزیدرکمی­سیوناقتصاد­یمجلس داشتند.

جلسهایکهقر­اربودتکلیف­رمزارزها مشخص شــود و همه بهصورت شفاف بدانند که نظر دولت نســبت به ارزهای مجــازی و شــاخصترین آن بیتکوین چیست. بر اساس آمارهای غیررسمی، بیتکویــن 11770 دالر در ایــران در روزهای اخیر معامله شد که 38 درصد در همیــن مــاه و بیــش از 200 درصــد بهصورت ساالنه افزایش داشت، بدین جهت اســتخراج هــر واحــد بیتکوین 8300 دالر یــا بهعبارتــی 801میلیــو­ن تومان در ایران درآمد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.