هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213

Iran Newspaper - - صفحه اول -

مشکالتیکهم­وطن/آقایبهرام از اســتان مرکزی:

اینجانب یک فرزند دارم کــه مــدت 2 ســال اســت دچــار سرطان سینه و کبد است که امکانات اینجا و همچنین دارو نیز بســیار کم است. بیمارستانی به نام بیمارســتا­ن امام رضا(ع) در ابتدای ســال افتتاح شــد ولی باز مشکالت زیادی جهت درمان بیماران وجود دارد. اینجانب با 35 ســال ســابقه بازنشســته شــدهام و حقوق ناچیزی دریافت میکنم که کفاف زندگی و درمان فرزندم را نمیدهد. مســئوالن قول فراوان جهت همسانســاز­ی حقوق دادهاند ولی در عمل هنوز اجرایی نشده است.

رونقگردشگر­یواشتغالبه­کار/آقایحسنوند:متأسفانه با رشد جوانانهای تحصیلکرده در روستاها و شهرستانها شــاهد مهاجرت و کوچ خانوادهها به ســمت کالنشــهره­ا هستیم.مخصوصاًدرشهرستانت­ویسرکانکهف­اقدفرصت اشــتغال برای جوانان ماســت و این کار تبدیل به ســونامی مهاجرت در این شهر شده است. متأسفانه تونل همدان به تویســرکان که طرح آن به تصویب رسیده است، هنوز هیچ عملیات عمرانی روی آن انجام نشــده تا شاید شاهد رونق گردشگری و ایجاد اشتغال در این شهر باشیم. عــدم پذیــرش بیمــاران در بیمارســتا­نهای خصوصی

رضوانشهر/آقایبخشی:مدتیاستکهب­یمارستانها­ی خصوصی در استان گیالن از پذیرش بیماران بیمه شده خودداری میکنند. ما بازنشســتگ­ان سه نوع بیمه شامل بیمــه پایــه، تکمیلــی و اکمــل را پرداخــت میکنیم ولی باز هم این بیمارســتا­نها از پذیرش بیمــاران خودداری میکننــد. از مســئوالن وزارت بهداشــت درخواســت پاسخگوییدا­ریم.

مشکالتحذفق­بضمشترکینب­رق/آقایصمصامی: انتقــادی به حذف صورتحســاب برق مشــترکان توســط اداره بــرق دارم. آیــا تمام مردم به تلفن همراه و پیامک دسترسی دارند. آخر این چه کاری است؟ چرا میخواهند یککارغیرکا­رشناسانهان­جامشود؟

رســیدگیبه­پروندهبابـ­ـکزنجانی/یکشــهروند: چرا رســیدگی به پرونده فســاد بابک زنجانــی این همه طول کشــیده؟ این فرد در زندان در شرایطی مثل هتل زندگی میکند و بــه ریش مردم هم میخندد. ایــن جور آدمها بایدخیلیسر­یعبهمجازات­عملخودبرسن­د.

همسانســاز­ی حقوقها/ آقای عدنی:همســان ســازی حقوقها بعد از گذشــت چندین سال به نتیجه نرسیده اســت. از مســئولین درخواســت داریم یا ایــن موضوع را اجرایی کنند و یا تاریخی برای اجرای آن در نظر بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.