انتصابرؤسا­یبنیادمستض­عفانوکمیته­امدادامامخ­مینی(ره)

Iran Newspaper - - News -

حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبر معظم انقاباسامی­دراحکامجدا­گانهایآقای مهنــدس پرویز فتــاح را به ریاســت بنیاد مســتضعفان و آقای مرتضی بختیاری را به ریاســت کمیته امداد امام خمینی(ره) منصوب کردند.متن احکام رهبر معظم انقاباسامی­بهاینشرحاس­ت:

بسماهللالر­حمنالرحیم

جنــاب آقــای مهنــدس پرویــز فتــاح دام توفیقه بــا پایان گرفتن دوره مســئولیت جناب آقــای مهنــدس ســعیدیکیا در بنیــاد مســتضعفان و با تقدیر و تشکر فراوان از مدیریت پرتاش و مبتکرانه ایشــان، جنابعالــی را بــرای مدت پنج ســال به ریاســت آن بنیــاد و آقــای ســعیدیکیا را به ریاســت هیأت امنای آن منصوب میکنــم. اه ّم توصیههای اینجانب اوالً اهتمــام بــه توانمندســ­ازی تهیدســتان و مصــروف کــردن ایــن امانــت ملــی در جهــت آبادانــی و پیشــرفت ِ جامــع مناطــق محــروم و ثانیــاً رعایــت دقیــق بندهــای اقتصــاد مقاومتــی و ثالثــاً بهکارگیــر­ی نیروهــای جــوان و متخصــص و انقابــی و جریانســاز­ی فعالیــت جهــادی در همــه بخشهای این بنیاد است. توفیقــات شــما را از خداونــد متعــال مسألتمیکنم. سید علی خامنهای ۱۳ تیر ۸۹۳۱

بسماهللالر­حمنالرحیم

جنــاب آقای ســیدمرتضی بختیاری دام توفیقه اکنــون که جناب آقــای مهندس فتاح به مســئولیت دیگــری منصــوب شــدهاند، بــه پیشــنهاد هیــأت امنــای محتــرم و با آگاهــی از صاحیتهای دینی و اخاقی و مدیریتی جنابعالی، شما را به ریاست کمیتــه امــداد امــام خمینــی منصــوب میکنــم. توجــه بــه محورهــای مذکــور در حکــم مدیریــت آقای فتــاح، توصیه حتمی اینجانب است. تأکید میشود که دو محور: توانمندســ­ازی و ایجــاد درآمد بــا ثبات بــرای خانوادههای تهیدســت و رعایت کرامت و حرمت کمکشوندگان را در صــدر اقدامات خویــش قرار دهید. بهره گرفتن از همــکاری نیروهای جوان و مؤمــن و انقابــی توصیــه مؤکــد دیگر اینجانب است. توفیقات جنابعالــی را از خداوند متعال مسألتمیکنم. سید علی خامنهای ۱۳ تیر ۸۹۳۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.