پاسختهدیدآ­میزکریمیقد­وسیبهنماین­دهتربتجام

Iran Newspaper - - News -

خبــر دیگر اینکه، جواد کریمی قدوســی دیروز به تذکر انتقادی جلیل رحیمیجهانآ­بادی،نمایندهترب­تجامپاسخدا­د.رحیمیجهانآ­بادی روز یکشــنبه در تذکری مدعی شد که نماینده مشهد در سفر به این شهر مردم حوزه انتخابیهاش را برای جمع کردن امضا علیه او تحریک کرده و لذا در خطاب به کریمی قدوسی گفت شما چه کارهاید که به وزیر و رئیس جمهوری و نماینده مجلس میتازید. او البته این سؤال را هم مطرح کرد که چه کســی به شما شناســنامه ایرانی داده اســت. کریمی قدوسی البته ســؤال دوم نماینده تربت جام که تلویحاً ادعــای دوتابعیتی بودن وی را مطرح کرده بود، بی پاسخ گذاشت اما درباره سؤال اول او توضیح داد که به دعوت ستاد یادواره شهید تراز انقاب «اکبر دهقان» به تربت جام رفته و در سخنرانی خود نیز از هیچ مسئول و نمایندهای اسم نبردم. وی افزود: مــن در آنجا گفتم «نماینــدها­ی از تریبون مجلس آمــد و اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی آن را به فروپاشی جمهوری اسامی تطبیق داد و گفت که خیابانهای مسکو تکه تکه شد چون شکم مردم آنها گرسنه بود» در حالی که امام فروپاشــی جمهوری اسامی را ناشی از مقابله آن اتحادیه با دین میدانستند. نماینده مشهد افزود: ایشان (رحیمی) در کاس کار بنده نیست؛ همه من را میشناسید که اولویت من کجا است، مواضعی که من در این مدت داشتهام فتنه و سران فتنه، نفوذ و سران نفوذ، فساد و سران فساد و خیانت و سران خیانت بوده است. کریمی قدوسی گفت: به ایشان یک وعده دادند که اگر شما رد صاحیت شدید، شما را در آینده به عنوان سفیر ایران در کابل منصوب میکنیم؛ به ایشان با اطمینان و بر اساس این ویژگیها عرض میکنم شما نه گندم کابل را خواهید خورد و نه عدسی مجلس یازدهم را.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.